Devlet Teşvik ve Destekleri

Yatırımcı Rehberi Ve Dikkat Edilmesi Gerekenler- Devlet Teşvik Ve Destekleri

Türkiye gelişmekte olan, bu süreçte pek çok yatırıma ihtiyaç duyan ve Avrupa Birliği’ne üyelik süreci devam eden bir ülkedir. Bu kapsamda ülkemizde yapılması gereken, altyapıdan sanayiye, kentleşmeden tarıma, eğitimden ulaşıma, sağlıktan çevre korumaya kadar birçok çalışma ve faaliyet bulunmaktadır. Küreselleşme, yenidünya düzeni, rekabetçilik anlayışının değişmesi ve dünyada yaşanan dönüşüm, devletleri özellikle gelişmekte olan ülkeleri zorlamaktadır.  Bu kapsamda ülkemizde güncel gelişmeler, ülkemizin potansiyeli ve ihtiyaçları dikkate alınarak sürekli ve dengeli kalkınmanın gerçekleştirilebilmesine yönelik birçok çalışma yürütülmektedir.

Bununla birlikte gerçek ve tüzel kişilere söz konusu amaçlar çerçevesinde uygun projelerini hayata geçirmelerinde ülkemizin çeşitli kurum/kuruluşlarınca destekler sağlanmaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyum kapsamında da çeşitli destekler alınabilmektedir.

Ülkemizde Ar-Ge ve yenilikçilik çalışmalarından tarımsal üretimi desteklemeye, çevre dostu üretimden sanayileşme çabalarını geliştirmeye yönelik pek çok alanda destek verilmektedir.

2012 yılı Nisan ayı içinde kamuoyuna tanıtılan Türkiye’nin yeni Yatırım Teşvik Programı, 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile yürürlüğe girmiş; Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da 2012/1 sayılı Tebliğ’de tanımlanmıştır.

Türkiye’deki Yatırım Teşvik Programı kapsamındaki uygulamalarla sağlanan desteklerden, her bir uygulamanın gerektirdiği koşulları sağlamak kaydı ile;

  • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları,
  • Kamu kurum ve kuruluşları,
  • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler
  • Dernekler ve vakıflar
  • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

faydalanabilir.

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa göre yabancı ülkelerin vatandaşlığına sahip olan gerçek kişiler ve/veya yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş (şirketler gibi)  tüzel kişiler tarafından Türkiye'de kurulan şirketler, Türk şirketi statüsünde oldukları için Yatırım Teşvik Programı kapsamındaki desteklerden yerli yatırımcılarla eşit koşullarda faydalanma hakkına sahiptir.

Dolayısıyla bu nitelikteki şirketler, yukarıda belirtilen “sermaye şirketleri” kapsamında değerlendirilmekte ve Yatırım Teşvik Programı’ndan faydalanmaktadır.  Diğer taraftan, merkezleri Türkiye dışında bulunan yabancı şirketlerin Türk Ticaret Kanununa göre Türkiye’de kurdukları, şirket statüsünde olmayan “şubeler” de desteklerden faydalanabilecekler arasında yer almaktadır.

Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı bir gerçek kişi Türkiye’de kuracağı anonim veya limited şirketle;  yurtdışında kurulmuş bir yabancı şirket ise yine Türkiye’de kuracağı anonim veya limited şirketle ya da şubeyle Yatırım Teşvik Programı’ndan faydalanmak üzere başvuruda bulunabilir.

Bu çerçevede bölgesel ve ulusal teşvik sistemi kapsamında ülkemiz 6 bölgeye ayrılmıştır. Bu 6 bölge önceliklerine göre teşvik destek oranları değişmektedir. Muğla İlimiz ise, 1. Bölgede yer almaktadır. İlimizde yapılan yatırımdan alınabilecek destek oranları şöyledir;

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

DESTEK UNSURLARI

BÖLGELER

1

2

3

4

5

6

KDV İstisnası

+

+

+

+

+

+

Gümrük Vergisi Muafiyeti

+

+

+

+

+

+

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı (%)

OSB Dışı

15

20

25

30

40

50

OSB İçi

20

25

30

40

50

55

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

OSB Dışı

2 yıl

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

OSB İçi

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

12 yıl

Yatırım Yeri Tahsisi

+

+

+

+

+

+

Faiz Desteği

İç Kredi

-

-

3 puan

4 puan

5 puan

7 puan

Döviz/Dövize Endeksli Kredi

1 puan

1 puan

2 puan

2 puan

 

STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

DESTEK UNSURLARI

Destek Oran ve Süreleri*

KDV İstisnası

+

Gümrük Vergisi Muafiyeti

+

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı (%)

50

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

7 yıl (6. Bölgede 10 yıl)

Yatırım Yeri Tahsisi

+

Faiz Desteği

İç Kredi

5 puan

Döviz/Dövize Endeksli Kredi

2 puan

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)

KDV iadesi

+ (Sadece 500 Milyon TL ve Üzeri Yatırımlar İçin)

 

 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

Sıra No

Yatırım Konuları

Asgari Sabit Yatırım Tutarları (Milyon TL)

1

Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı

1.000

2

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı

200

3

Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları

200

4

4a

4b

Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları

Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları

Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları

 

200

50

5

Demiryolu ve Tranvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları

 

 

 

50

6

Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları

7

Elektronik Sanayi Yatırımları

8

Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları

9

İlaç Üretimi Yatırımları

10

Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları

11

Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları

12

Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar:

Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)

 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

DESTEK UNSURLARI

BÖLGELER

1

2

3

4

5

6

KDV İstisnası

+

+

+

+

+

+

Gümrük Vergisi Muafiyeti

+

+

+

+

+

+

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı (%)

OSB Dışı

25

30

35

40

50

60

OSB İçi

30

35

40

50

60

65

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

OSB Dışı

2 yıl

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

OSB İçi

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

12 yıl

Yatırım Yeri Tahsisi

+

+

+

+

+

+

 

Girişimci Rehberi