Kredi Garanti Fonu

KGF'NİN DOĞUŞ FİKRİ VE KURULUŞ AŞAMASI

T.C. Hükümeti ile Federal Alman Hükümeti arasında 1993 yılında "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Bir Kredi Garanti Fonu Kurulmasına Yardım" anlaşması ile Kredi Garanti Fonu (KGF) kurulmuştur.

KGF, Bakanlar Kurulu'nun 14 Temmuz 1993 tarih ve 21637 sayılı, Resmi Gazete'de yayınlanan 93/4496 sayılı Kararına istinaden faaliyet gösteren AECM* üyesi Türkiye'deki ilk ve tek "KREDİ KEFALET" kuruluşudur.*ACEM(Avrupa Karşılıklı Garanti Kuruluşları Birliği)

KGF A.Ş.'nin toplam kaynakları 240 Milyon TL olan ödenmiş sermayesi ve sermaye yedekleri ile Hazine Kaynağı dahil 1.362,4 Milyon TL'dir.

 

KİMLER YARARLANABİLİR?

KGF kefaletinden 19/10/2005 tarih ve 2005/9617 sayılı "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik" ile tanımlanan gerçek veya tüzel kişi işletmeler ile KOBİ kapsamında sayılan Esnaf ve Sanatkar, Serbest Meslek Mensubu, Tarımsal İşletme ve Çiftçi vasıflarını taşıyan gerçek veya tüzel kişi işletmeler yararlanabilmektedir.

Başarı vadeden genç ve yaratıcı girişimcilerle, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyüme ve gelişmelerine destek veren KGF, iyi iş fikirlerinin önündeki teminat yetersizliği engelini ortadan kaldırmaktadır.

Banka kredisi olanaklarına büyük işletmeler kadar kolay ulaşamayan küçük işletmelerin bu teminat problemi, KGF kefaleti ile giderilmekte, bu sayede KOBİ'lerin de banka kredileri kullanma imkânı doğmaktadır. Çalışan sayısı 250'yi, yıllık cirosu ve aktif büyüklüğünden her biri 40 Milyon TL'yi aşmayan işletmeler KOBİ olarak kabul edilmekte olup, imalat sanayi yanında hizmetler ve madencilik sektöründeki girişimcilerin de talepleri karşılanmaktadır.

Türkiye'nin bütün yörelerindeki KOBİ'ler, esnaf ve sanatkarlar, tarımsal işletmeler ve çiftçiler, kadın ve genç girişimciler KGF kefaleti için başvurabilirler.

 

KGF’YE NASIL BAŞVURULUR?

KGF teminatından yararlanabilmek için; KOBİ'nin bankasına KGF kefaletinden yararlanmak istediğini bildirerek dosyanın KGF'ye gönderilmesine muvafakat etmesi yeterlidir.

 

KEFALET TALEBİNDE BULUNAN KURUMLARDAN İSTİHBARATA İLİŞKİN TALEPLER:

Banka ve diğer finans kuruluşları;

·         Kredi dosyalarında bulunan evrak ve belgeleri,

·         Düzenlenmiş ise istihbarat raporunu,

·         Kredi talep eden KOBİ'leri tanıtıcı bilgi formunu,

·         Hesap durum belgesini

Şirketin ve/veya ortaklarının hissedar olduğu şirketler ile ilgili banka ve diğer finans kuruluşları nezdinde başka krediler için kefaletinin bulunup bulunmadığı bilgilerini KGF'ye iletecektir.

 

MÜRACAATLARIN YAPILMA ŞEKLİ

KGF teminatı için müracaatlar anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılmaktadır:

·         KOBİ, kredi talebi ile bankaya başvurur.

·         Bankanın talep ettiği belgeler hazırlanır.

·         Banka kredi talebinin uygun olup olmadığını inceler; kredi talebi uygun bulunup teminat eksikliğinin olması halinde ilgili dosyanın bir örneği firmanın muvafakati ile KGF'ye gönderilir.

·         KGF uzmanları firma ile görüşme yaparak mevcut durumu ve projesi hakkında inceleme raporu düzenler.

·         Firmanın kefalet talebi tutarına göre, KGF Genel Müdürlüğü'nün önerisi ile Kredi Onay Komisyonu'na sunulur.

·         Olumlu değerlendirme sonrasında, karar yazılı olarak ilgili bankaya bildirilir.

·         Firmalardan kefalet taahhütnamesi alınarak firma ve kefillerine imzalatılır. Karardaki koşulların yerine getirilmesi sağlanır ve Kredi Geri Ödeme Kefalet Mektubu düzenlenerek bankaya gönderilir.

Banka tarafından firmaya kredi kullandırılır. Kredinin verilip verilmeyeceği tamamen bankanın insiyatifindedir.

 

KEFALET LİMİTİ NE KADARDIR?

Bir KOBİ için kefalet üst limiti 1.000.000.- TL olup, bu KOBİ'nin doğrudan ya da dolaylı olarak risk grubu oluşturduğu işletmeler için ise kefalet üst limiti 1.500.000.-TL'dir.

 

HANGİ TÜR KREDİLERE KEFALET VERİLİR?

İşletme ihtiyacına dönük her türlü kredi için kefalet verilmekte olup, kredi türü konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu uzun vadeli bir yatırım kredisi olabileceği gibi, borçlu cari hesap şeklinde nakdi bir kredi ya da akreditif ve teminat mektubu gibi gayri nakdi bir kredi de olabilir.

·         Yeni İş Kurma

·         Mevcut Tesisin Genişletilmesi

·         Hammadde Temini

·         Yeni Teknoloji Kullanımı

·         Yeni İş Yerine Taşınma

·         Nakit Sıkıntısını Giderme

·         İhracatın Finansmanı

·         İthalatın Finansmanı

·         Teminat Mektubu Amaçlı Krediler

·         Finansal Kiralama

·         KOBİ'lerin Kullandığı Diğer Nakdi ve Gayri nakdi Krediler

Diğer bir deyişle, KGF; finansal kiralama işlemleri dahil, KOBİ'lerin faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü nakdi ve gayri nakdi kredilerine ve kurulu bir işletmenin olması kaydı ile, tarımsal krediler kapsamında olan organik tarım, besicilik, arıcılık, hayvancılık, sütçülük, peynircilik, tarımsal teknoloji vb. alanlarda da kefalet vermektedir.

KGF RİSKİN NE KADARINI ÜSTLENMEKTEDİR?

Riskin paylaşımı ilkesine göre çalışan Kredi Garanti Fonu, kredinin en çok % 80'ine kadar kefalet vermektedir. Kgf, RİSKİN EN AZ %20'SİNİ Kredi Kurumunun paylaşması koşulunu aramaktadır. Bu koşul, Türk Eximbank kredileri için geçerli değildir.

KOBİ’LERDEN GELEN TALEPLERİ KGF NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Bankalardan risk paylaşımlı gelen talepler dahil, TÜBİTAK, KOSGEB destekleri için kefalet taleplerini değerlendirme sürecimiz uzmanlarımız tarafından firmanın iş yerinde ziyaret edilmesi ve karşılıklı görüşme ile başlıyor. Görüşmede firmanın ihtiyacını, ihtiyacını doğuran nedenleri ile KGF’yi talep nedenini öğrenmeye çalışıyoruz. Bankalar üzerinden gelen taleplerde firmanın bankacılığın kredilendirme ilkelerine sahip olduğu ön kabulü ile uzmanlarımız ziyaretlerini başlatıyorlar. Buradan amaç kredilendirme ilkelerine sahip olan firmanın gerçekte bankalara karşı teminat eksikliği içinde olduğu için mi olup olmadığını tespit edebilmektir.

Uzmanların ziyaretleri neticesinde firma hakkında bir rapor hazırlamaktalar. Raporları görüşleri ile birlikte genel müdürlükteki ilgili birime gönderilmekte ve ilgili birim kendi görüşünü de ekledikten sonra ortakları temsilen oluşturulan kredi komitesinde değerlendirilmektedir. Teminat eksikliğinin kredinin kullanımına engel olacağı sonucuna varıldığı taktirde kefalet kararı verilerek söz konusu KOBİ’nin teminat eksikliği kefaletimiz ile tamamlanmaktadır. Teminat eksikliğinden ziyade başka faktörler nedeniyle bankaların kredi kullandırmaktan imtina ettiği firmalardan olduğunun anlaşılması halinde KGF’de kefalet talebine olumsuz bakabilmektedir.

Bunun yanında KGF’nin inceleme ve değerlendirme sürecinde yer almadığı şekilde de portföy garantisi ile de kefalette bulunduğumuz olmaktadır. Riskin büyük oranını bankalar üstlenmektedir.

 

KGF Batı Anadolu Bölge Temsilciliği


 Sorumluluk Alanı: Afyon, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak
 batianadolutemsilciligi@kgf.com.tr

 İZMİR Ticaret Odası Binası, Atatürk Cd. N:190 K:6 35220 Konak/İZMİR

 0232 441 37 70
 0232 425 56 73  

Girişimci Rehberi