Kalite

Güncellenmiş ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı

1.     Standartta Meydana Gelen En Önemli Değişiklikler

·                     Standardın genel yapısının değişmesi ve 8 maddeden 10 maddeye çıkması,

·                     Süreç yaklaşımı için gerekliliklerin yeni bir madde ile açıklanması,

·                     Standardın önleyici faaliyetler için özel bir madde içermemesi,

·                     Ürün teriminin yerine “mal ve hizmetler” ifadesinin kullanılması,

·                     “Sürekli iyileştirme” teriminin “iyileştirme” olarak değiştirilmesi,

·                     “Doküman” ve “kayıt” terimlerinin ise “dokümante bilgi” olarak değiştirilmesi,

·                     İlgili taraf olarak paydaşların tanımlanması

·                     Kalite Yönetim Sistemlerinde bir süreç yaklaşımı uygulamalarının gereklilik haline getirilmesi

·                     Stratejik yaklaşım ve planlama kavramlarının öne çıkarılması

·                     Risk terimini birçok yerde kullanarak risklerin yönetilmesini önemsemesi (örneğin; dış kaynaklı süreçler artık risk temelli bir yaklaşımla kontrol altına alınacak) ve

·                     Kurumsal Risk Yönetimi uygulamalarının istenmesi.

 

2.     Standart İle Ulaşılmak İstenen Hedefler

·         “Riske dayalı düşünme” kavramının ilave edilmesi,

·         Sekiz Kalite Yönetim İlkesinin (QMP) daha fazla vurgulanması,

·         İşletmenin yönetim süreçleriyle daha etkin uyumlaştırma,

·         “Çıktılar önemlidir” (ürün/hizmetin uygunluğu ve süreç etkinliği),

·         Bilgi yönetimi,

·         Hayat döngüsü yönetimi (LCM),

·         İyileştirme ve inovasyon (yenileşim),

·         “Zaman/hız/çeviklik”,

·         Teknoloji ve enformasyon teknolojilerindeki değişiklikler ve

·         6 Sigma , QFD (Kalite Fonksiyon Yayılımı), karşılaştırmalı değerlendirme gibi “ kalite araçlarının” kuruluşa entegrasyonu

 

3.     Sekiz Kalite Yönetim İlkesi

·         Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdır. Bu nedenle kuruluşlar, mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını karşılamalı ve müşteri istekleri aşmaya istekli olmalıdır.

·         Liderlik: Liderler kuruluşta amaç ve yönetim birliğini oluşturur. Liderler, kuruluşun hedeflerine ulaşması için çalışanların tam katılımının sağlandığı kuruluş içi ortam oluşturmalı ve sürdürmelidirler.

·         Çalışanların katılımı: Her seviyedeki çalışanlar kuruluşun temelini oluşturur. Onların tam katılımı, yeteneklerinin kuruluş yararına kullanılmasını sağlar.

·         Proses (süreç) yaklaşımı: İstene sonuca, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiğinde daha verimli olarak ulaşılır.

·         Yönetimde sistem yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin gerçekleştirilmesinde kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkıda bulunur.

·         Sürekli iyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi kuruluşun sürekli hedefi olmalıdır.

·         Karar vermede gerçekçi yaklaşım: Etkin kararlar verilerin ve bilginin analizine dayanır.

·         Karşılıklı yararlar sağlayan tedarikçi ilişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirine bağımlıdır. Karşılıklı yararların gözetildiği bir ilişki her iki tarafında değer yaratma yeteneğini artırır.

4.     Yeni Standardın Temel Özellikleri ve Yenilikler

·         Hizmet sunan kuruluşlar için daha uygulanabilir yapı,

·         Süreç yaklaşımı ve buna ilişkin talepler daha belirgin olarak tanımlanması,

·         Zorunlu şartların azaltılması (esnek yapı),

·         Risk tabanlı yaklaşım,

·         Liderlik vurgusunun standardın içinde daha belirginleşmesi,

·         Stratejik yaklaşım kavramı,

·         Yönetim Temsilcisine, Kalite El Kitabına, Hariç Bırakmalar maddelerine atıf yapma zorunluluğunun kalkması,

·         Doküman ve kayıt kavramları yerine “dokümante edilmiş bilgi” kavramı,

·         Uygun olmayan proses çıktıları kavramı gelmesi,

·         Dış kaynak kullanımının daha netleştirilmesi,

·         Tedarikçi mülkiyeti kavramı gelmesi,

·         Standardın yeni yapısının diğer yönetim sistemleri ile uyumlu olması,

·         Amaç. Temel yönetim sistemleri için ortak terminoloji oluşturulması,

·         Risk yönetimi ve önleyici yaklaşım talebi olması,

·         “High Level Structure” uygulanması ve

·         ISO 9001:2015’in “Annex SL” kullanılarak oluşturulması

 

5.     Belgeli Firmalar Ne Zaman Geçiş Yapacak?

 

Standardın Eylül 2015 tarihinde yayınlanması beklenmektedir. Belgeli firmalar standardın yayınlanma tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yeni revizyona geçiş yapacaktır.

Girişimci Rehberi