KOBİ Teşvik Belgesi

KOBİ tanımı; bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla %25´i büyük işletmelere ait olan küçük ve orta ölçekli işletmeler ile mikro işletmeleridir.

Kobi Teşvik Belgeleri:

KOBİ TEŞVİK BELGESİ; KOBİ´lerin makine ve teçhizat harcamaları ile hammadde ve işletme malzemesi alımlarının desteklenmesi amacıyla Müsteşarlıkça KOBİ TEŞVİK BELGESİ düzenlenir. Ayrıca,turizm (konaklama tesisi), eğitim ve sağlık yatırımlarında bina-inşaat ve mefruşat harcamaları da KOBİ TEŞVİK BELGESİ kapsamına alınabilir.

KOBİ´lere Yönelik Teşvik Uygulamalarının Amacı Nedir?
KOBİ´lere yönelik teşvik uygulamaları, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kalkınma planları ve yıllık programlarında öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normlarına ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak desteklenmelerini, uluslararası düzeyde rekabet edebilmelerini teminen üretim, kalite ve standartlarını artırmalarını, istihdam yaratmalarını sağlamak amacıyla uygulamaya konmuştur.

KOBİ Yatırımlarında Devlet Yardımları Hangi Düzenleme Çerçevesinde Yürütülmektedir?
KOBİ´lere yönelik Devlet yardımları, 18/01/2001 tarih ve 24291 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21/12/2000 tarih ve 2000/1822 sayılı "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar" ve 18 Şubat 2001 tarih ve 24322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001/1 sayılı "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde yürütülmektedir.

Teşvik Unsurlarından Hangi KOBİ´ler Yararlanabilir?
KOBİ teşvik unsurları;
a) İmalat (çırçır ve entegre olmayan paketleme yatırımları hariç)
b)Tarımsal sanayi (tarım ürünlerini işleyerek değerlendiren ve/veya pazara hazırlamaya yönelik faaliyette bulunan her türlü tarım işletmeleri ile soğuk hava depoları dahil)
c) Turizm (Konaklama tesisleri)
d) Eğitim
e) Sağlık
f) Madencilik
g) Yazılım geliştirme
yatırımlarına yönelik faaliyetleri kapsar. Bu yatırım konularında sektörel ve bölgesel kısıtlamalar dikkate alınarak, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığınca yayımlanacak genelgelerle  belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılmaktadır.

Ayrıca, KOBİ Yatırımlarında Devlet Yardımları kapsamında;
a) İmalat ve tarımsal sanayi sektöründe faaliyette bulunan işletmelerden; kanuni defter kayıtlarında arsa ve bina hariç, makine ve teçhizat, tesis, taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşları toplamının net tutarı 400 milyar Türk Lirasını aşmayan;
1) 50 ila 250 işçi çalıştıran orta ölçekli,
2) 10 ila 49 işçi çalıştıran küçük ölçekli ,
3) 1 ila 9 işçi çalıştıran mikro ölçekli,
işletmelerin yatırımları, ( Gelişmiş yörelerde araştırma ve geliştirme yatırımları, çevre korumaya yönelik yatırımlar, teknoparklarda yapılacak yatırımlar ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen özel sanayi bölgeleri  ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgeleri dahil organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinde yapılacak yatırımlar hariç komple yeni yatırımlar için KOBİ teşvik belgesi düzenlenmez.)
b) Çanakkale il sınırlarının güneyi ile İçel il sınırlarının doğusu arasında kalan 3 km. derinliğindeki kıyı şeridi ve Nevşehir ilindeki Merkez, Ürgüp ve Avanos ilçe sınırları dışında yapılacak turizm yatırımları (konaklama tesisleri) ile mevcut konaklama tesislerinin modernizasyon yatırımları,
c) Kalkınmada öncelikli yörelerde sağlık alanında yapılacak yatırımlar,
d) Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak eğitim yatırımları ile gelişmiş ve normal yörelerde yapılacak ilk ve orta eğitim yatırımlarına ait tevsi  ve modernizasyon yatırımları,
e) Madencilikle iştigal eden işletmelerin, istihraç, işletme veya zenginleştirme yatırımları,
f) Yazılım geliştirme yatırımları,
KOBİ yatırımları olarak nitelendirilmektedir.
 
KOBİ Teşvik Unsurlarından Faydalanmak İçin Gerekli Olan "Yatırım Teşvik Belgesi" Nasıl Alınır?
KOBİ Teşvik Belgesi almak için yatırımcı tarafından ilk başvuru,

a)Anonim şirketlerce gerçekleştirilecek turizm(konaklama tesisi), eğitim, sağlık ve tarımsal sanayi yatırımları için Türkiye Kalkınma Bankasının,

b)İmalat, madencilik ve yazılım geliştirme yatırımları ile anonim şirket dışındaki diğer gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek turizm (konaklama tesisi), eğitim, sağlık ve tarımsal sanayi yatırımları için  Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Sınai Yatırım Bankası A.Ş.nin
ilgili birim ve şubelerine yapılmaktadır.

KOBİ´lere uygulanan desteklerden yararlanmak üzere yapılan başvurunun aracı banka tarafından kabul edilmesi halinde yatırımcı adına düzenlenecek KOBİ teşvik belgesi için Hazine Müsteşarlığı´na müracaat aracı bankalar tarafından yapılacaktır. Aracı bankalar KOBİ teşvik belgesine bağlanmasını talep ettikleri yatırım ile ilgili bilgi ve belgeleri, Müsteşarlığın belirleyeceği ayrı bir format içinde temin eder ve Hazine Müsteşarlığına gönderir.
Teşvik belgesi alma işlemlerinde 2000/1822 sayılı Karar kapsamında istenen bilgilerden Hazine Müsteşarlığınca belirlenen kısımları, yatırımcı tarafından, yatırımcının bağlı bulunduğu Odaya (Sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, esnaf ve sanatkarlar odası) tasdik ettirilmektedir.

Aracı bankalarca yapılacak KOBİ teşvik belgesine ilişkin müracaatlarda,
a) Turizm yatırımlarında Turizm Bakanlığından alınacak Turizm Yatırım Belgesi (21/1/1998 tarihli ve 4325 sayılı Kanun kapsamında arazi tahsisi yapılmasının söz konusu olması halinde bu belge teşvik belgesinin düzenlenmesi safhasında aranmaz.) ve/veya işletme belgelerinin,
b) Sağlık yatırımlarında Sağlık Bakanlığından alınacak izin belgesinin,
c) Eğitim (anaokulu, ilköğretim ve orta öğretim kurumları) yatırımlarında Milli Eğitim Bakanlığından alınacak izin belgesinin,
d) İstihraca yönelik madencilik yatırımlarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınacak İşletme Ruhsatı ve İzni veya Maden İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanmış (kamu kurum ve kuruluşlarının uhdesindeki maden sahalarıyla ilgili rödövans sözleşmelerinde bu onay aranmaz) işletme ruhsatlı sahaya ait rödövans sözleşmesinin,
e) Tersane (gemi inşa ve onarım tesisleri) yatırımlarında Denizcilik Müsteşarlığından alınacak uygun görüş yazısının
f) Su dolum tesisleri yatırımlarında kaynak suyunun yatırımcıya tahsis edildiğine dair ilgili merciden alınacak yazı ile Sağlık Bakanlığından alınacak kaynak suyunun içilebilir nitelikte olduğunu tevsik eden yazının,
g)su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlarda Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınacak izin yazısının,
ibraz edilmesi zorunludur.

KOBİ´ler için Yatırım Teşvik Belgesi Başvurularında Ücret Alınıyor mu?
KOBİ teşvik belgesine ilişkin talebin Müsteşarlıkça uygun görülmesi halinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Fona irat kaydedilmek üzere, gelişmiş ve normal yörelerde yapılacak yatırımlarda 100 milyon Türk Lirasının, kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda ise 50 milyon Türk Lirasının yatırılması zorunludur. Projenin uygun görülmemesi veya yatırımcının KOBİ teşvik belgesi düzenlemeden önce talebinden vazgeçmesi halinde bu meblağ yatırımcıya iade edilmektedir.

Yatırımı Tamamlama Süresi Ne Kadardır? Yatırım Tamamlama Vizesi İle İlgili İşlemler Nedir?
KOBİ teşvik belgesinde bina inşaat harcaması öngörülen yatırımlara en fazla iki (2) yıl, diğer yatırımlara ise bir (1) yıl süre verilmektedir. Bu süre içinde tamamlanmayan yatırımlarla ilgili olarak, itfa planında bir değişiklik yapılmaması koşuluyla haklı sebepler dikkate alınarak Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde aracı bankalar tarafından 12 aya kadar ek süre tanınmaktadır.

Öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip üç ay içinde yatırımın tamamlanıp  tamamlanmadığı aracı bankalarca tespit edilerek Müsteşarlığa bildirilir. Müsteşarlık   tarafından hazırlanarak aracı bankalara bildirilen yatırımın mali ve fiziki gerçekleşme  durumunu içeren Yatırım Tamamlama Formuna uygun olarak tamamlanmış yatırımlarla   ilgili yatırım tamamlama vizesi aracı bankalarca yapılır ve en geç üç ay içinde  Müsteşarlığa bildirilir.

Tamamlanmayan veya Yatırım Tamamlama Formu yukarıda  belirlenen süre içinde Müsteşarlığa intikal etmeyen yatırımlara ait KOBİ teşvik belgeleri  iptal edilmiş sayılarak sağlanmış olan destek unsurları 6183 sayılı Amme Alacaklarının  Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde ilgililerden geri alınmaktadır.
      
Serbest Bölgelerde Yapılacak Yatırımlar İçin Teşvik Belgesi Düzenlenebilir mi?
KOBİ´lerin serbest bölgelerde sadece imalat sektöründe yapacakları yatırımları için KOBİ teşvik belgesi düzenlenebilmektedir. Bu yatırımlar için faizsiz sabit yatırımın aşağıda yer alan oranlarında yatırım kredisi verilmesi öngörülmektedir.
Mikro ölçekli işletmeler için % 40,
Küçük ölçekli işletmeler için %30,
Orta ölçekli işletmeler için %20.

Kredi Garanti Kuruluşlarınca Garanti Altına Alınan Kredilere İlişkin Yapılan Düzenlemeler Nedir?
2000/1822 sayılı Karar ile kredi garanti kuruluşlarınca garanti altına alınan kredilere ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır.  Kredi Garanti Kuruluşlarınca KOBİ teşvik belgeli yatırımlarla ilgili olarak bir  takvim yılı içinde verilen toplam teminatın %10´unu geçmemek kaydıyla, Kredi Garanti  Kuruluşlarının bu sürede üstlendikleri garanti/kefalet dolayısıyla bankalara ödemek  zorunda kaldıkları toplam tazmin tutarlarının %50´sinin Fondan karşılanabilmesi hükmü getirilmiştir. Kredi Garanti  Kuruluşlarınca tazmin edilen garanti/kefaletler dolayısıyla firmalara karşı ortaya çıkan  alacaklarına mahsuben Kredi Garanti Kuruluşlarınca yapılacak tahsilatların aynı oranda Yatırımları Teşvik Fonuna iadesi zorunludur.

Aciz vesikasına bağlanarak kayıtlarda değersiz hale gelen alacak Müsteşarlığa bildirilerek bu garanti/kefalet için Yatırımları Teşvik Fonundan karşılanan bakiyenin 6183 sayılı Amme alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takibi sağlanmaktadır.

KOBİ Yatırımlarına Ortaklık Şirketlerinin Fondan Kredi Kullandırılabilmesi  İçin Hangi Şartlar Gerekmektedir?
KOBİ yatırımlarına ortaklık şirketlerine, bir önceki yılda KOBİ´lere iştirak edilen  toplam sermaye payının %20´sini geçmemek kaydıyla, aracı bankalar kanalıyla Fon´dan  kredi kullandırılabilmektedir. Söz konusu şirketlerin bu krediden yararlanabilmeleri için;

a)Toplam sermaye katkısının ödenmiş sermayenin 3 katını geçmemesi,
b) Sermaye katkısının KOBİ´lerin sabit yatırım projeleri için yapılması ve KOBİ´lerde  sermayenin en fazla %25´i kadar olması,
c) KOBİ´lere sermaye payı konulmak suretiyle oluşturulacak ortaklığın en geç 10 yıl  içinde sona ereceğine dair aracı bankaya taahhütte bulunulması,
d) KOBİ ile borç alacak ilişkisine girilmemesi,  gerekmektedir.

KOBİ Yatırımlarına Ortaklık Şirketlerine Kullandırılacak Kredinin Koşulları Nedir?
KOBİ yatırımlarına ortaklık şirketlerinin kullanabilecekleri azami kredi miktarı bir takvim yılı içinde 600 milyar Türk Lirasıdır.
Kullandırılabilecek kredi dört yıl vadeli olup, anapara ve faiz ödemeleri altışar aylık  dönemler halinde yapılmaktadır. Bu kredinin faiz oranı %15´tir.

KOBİ´lere Yönelik  Destek Unsurlarında Nasıl Bir  Bölgesel Ayırıma Gidilmiştir?
Destek unsurlarının uygulanması açısından yöreler; gelişmiş, normal ve kalkınmada öncelikli yöreler olmak üzere üçe ayrılmış olup, tablo halinde aşağıda belirtilmektedir.
Gelişmiş Yöre Kapsamındaki İller
Normal Yöre Kapsamındaki İller
Kalkınmada Öncelikli Yöre Kapsamındaki İller
 
KOBİ Yatırımlarında Devlet Yardımları Kapsamında Hangi Destek Unsurları Verilmektedir?
KOBİ Yatırımları için öngörülebilecek destek unsurları  şunlardır:
a) Gümrük Vergisi ve Toplu Konut İstisnası
b) Yatırım İndirimi
c) Katma Değer Vergisi İstisnası
d) Vergi, resim ve harç istisnası,
e) Fondan kredi tahsisi.

Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası Uygulamasın İçeriği Nedir?
KOBİ teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizatın ithaline 2000/1821 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Karar´ın  ilgili hükümleri çerçevesinde  izin verilebilmektedir.

Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat ithalatı, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonundan istisna tutulmuştur.
Ancak, mobilya, motorbot, kamyon (off road-truck tipi ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, kesintisiz güç kaynağı, beton santrali, forklift, beton pompası, inşaat malzemeleri, porselenden ve seramikten mamül sofra ve mutfak eşyasının KOBİ teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesi halinde   yürürlükteki ithalat rejimi kararında öngörülen oranlarda Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu tahsil edilir.

KOBİ teşvik belgesi kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat temin edilememektedir.
KOBİ teşvik belgesi kapsamında hammadde ve işletme malzemesi ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı´nda öngörülen oranlarda Gümrük Vergisi ve  Toplu Konut Fonu tahsil edilmektedir.

Yatırım İndirimi Nasıl Uygulanır?
KOBİ Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkındaki Karar kapsamındaki yatırımlar için uygulanacak yatırım indirimi oranları aşağıda belirtilmektedir.
Yatırım İndirimi Oranı:
Organize sanayi bölgelerinde, kalkınmada öncelikli yörelerde ve normal yörelerde yapılacak yatırımlar  % 100
Gelişmiş yörelerde yapılacak;  Ar-ge yatırımları, çevre korumaya yönelik yatırımlar, turizm (konaklama tesisi), eğitim, madencilik, yazılım geliştirme yatırımları, teknoparklarda yapılacak yatırımlar, küçük sanayi sitelerinde ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlar % 100
Gelişmiş yörelerde yapılacak diğer yatırımlar ise % 60
oranında yatırım indirimlerinden yararlanacaktır
 
Yatırım indiriminde, Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen asgari yatırım indirimi tutarları esas alınmaktadır.
 
Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası Nedir?
25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü  maddesinin (d) bendi gereğince, KOBİ teşvik belgesini haiz yatırımcılara KOBİ teşvik  belgesi kapsamında yapılacak yeni makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri Katma  Değer Vergisinden istisna tutulmuştur.
KOBİ teşvik belgesi kapsamında temin edilecek hammadde ve işletme malzemesi KDV istisnası desteğinden yararlandırılmamaktadır.

Vergi, Resim ve Harç İstisnası Ne Zaman Uygulanır? 
3/12/1988 tarihli ve 3505 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesine göre, yatırımın tamamlanmasını müteakip 2 yıl içinde 1.000 ABD Doları tutarında ihracat  yapılacağına dair aracı bankaya taahhütte bulunulması kaydıyla;
a) Şirket kuruluşu,
b) Yatırım temrin süresi içinde kalınmak kaydıyla KOBİ teşvik belgesinde öngörülen öz kaynak tutarını geçmemek üzere sermaye artırımı,
c) KOBİ teşvik belgesinde öngörülen yabancı kaynak tutarını geçmemek üzere bir yıl ve daha uzun vadeli olarak yurt içinden veya dışından sağlanacak yatırım kredilerinin alınması ve geri ödenmesi,
d) KOBİ teşvik belgeli yatırıma ilişkin gayri menkullerin ve irtifak haklarının ayni sermaye olarak konulması halinde bunların şirket adına tapuya tescili,
İşlemleri ve bu işlerle ilgili olarak düzenlenecek kağıtlar 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Kanuna göre Damga Vergisinden ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Kanuna göre harçlardan istisna edilmektedir.
Yatırımın tamamlanmasını müteakip 2 yıl içinde mücbir sebepler nedeniyle ihracat taahhüdünün gerçekleştirilmemesi halinde Hazine Müsteşarlığınca ek süre verilebilmektedir.

KOBİ Teşvik Fonu Kredisinin Tahsis Şartları Nedir?
KOBİ Yatırımları için aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde KOBİ Teşvik Fonundan yatırım ve işletme kredisi tahsis edilmektedir
Fon kaynaklı krediler; makine ve teçhizat alımı için yatırım kredisi ile hammadde ve işletme malzemesine yönelik olarak işletme kredisi şeklinde kullandırılabilmektedir.
Turizm, eğitim ve sağlık yatırımlarında makine ve teçhizat ile birlikte bina inşaat harcamaları da sabit yatırıma dahil olup, bu miktar toplam sabit yatırımın %20´sini geçemez. Ayrıca, bu yatırım konularında tesisat ve tefriş harcamaları da yatırım  harcaması olarak kabul edilmektedir.
Fondan, imalat ve tarımsal sanayi sektörlerinde yapılacak yatırımlar için faizsiz sabit yatırım tutarının aşağıda belirtilen oranlarında yatırım kredisi tahsis edilmektedir.

Kalkınmada Öncelikli Yöreler Normal Yöreler. Gelişmiş Yöreler
Mikro ölçekli işletmeler %60 %50 %40
Küçük ölçekli işletmeler %50 %40 %30
Orta ölçekli işletmeler %40 %30 %20
 
Araştırma-geliştirme yatırımları, çevre korumaya yönelik yatırımlar, teknoparklarda yapılacak yatırımlar ve organize sanayi bölgelerinde (özel organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize sanayi bölgeleri dahil ) gerçekleştirilecek yatırımlar için yukarıda belirtilen oranlara 10 puan ilave edilmektedir.
Ayrıca imalat ve tarımsal sanayi dışındaki diğer KOBİ yatırımlarına tahsis edilecek kredi miktarının tespitinde, faizsiz toplam sabit yatırım tutarının;
a)Turizm yatırımları (konaklama tesisleri) ve yazılım geliştirme yatırımları için,
Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda %40´ı,
Normal yörelerde yapılacak yatırımlarda   %30´u,
Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda  %20´si,
b)Eğitim yatırımları için,
Normal yörelerde yapılacak yatırımlarda %40´ı,
Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda %30´u,
c)Sağlık yatırımları ve madencilik yatırımlarında %60´ı, dikkate alınmaktadır.

Fon Kredisi limiti;
Yatırımları Teşvik Fonundan öngörülen yatırım kredisi miktarı 200 milyar Türk Lirasını geçemez.
Yatırım kredisi ile birlikte işletme kredisi talep edilmesi halinde; üç aylık işletme sermayesi ihtiyacını geçmemek kaydıyla hammadde ve işletme malzemesi ihtiyacının karşılanabilmesini teminen , faizsiz sabit yatırım tutarının %20´sine kadar işletme kredisi tahsis edilebilmektedir. Bu miktar 80 milyar Türk lirasını geçemez.
Sadece işletme kredisi kullandırılması halinde ise Yatırımları Teşvik Fonundan tahsis edilebilecek azami kredi tutarı, üç aylık işletme sermayesi ihtiyacını geçmemek kaydıyla 35 milyar Türk Lirasıdır.
Yatırım ve işletme kredilerinin birlikte kullanılması durumunda öngörülecek toplam kredi miktarı azami 280 milyar Türk Lirasıdır.
KOBİ işletmelerinde toplam sabit yatırımın gelişmiş ve normal yörelerde en az %30´unun, kalkınmada öncelikli yörelerde en az %´20´sinin özkaynaklardan karşılanması gerekmektedir.

Fondan Kullandırılan Kredilerin Vadesi, Faizi ve Geri Dönüşü Nasıldır?
KOBİ´lere Fon kaynaklarından kullandırılan yatırım kredilerinin faiz oranları; kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda %10, diğer yörelerde %15´dir İşletme kredilerine uygulanacak faiz oranı ise kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda %15, diğer yörelerde %25´dir.

KOBİ´lere kullandırılacak Fon kaynaklı yatırım kredilerinde vade azami 4 yıl, işletme kredilerinde 2 yıldır. Yatırım kredilerinde 1 yıl ödemesiz dönem uygulanmaktadır.
Yatırım kredileri, ilk anapara taksidi ödemesiz dönemin bitiminde olmak üzere altışar aylık dönemler halinde 7 eşit taksitte tahsil edilmektedir. Yatırım kredilerinde ödemesiz döneme ait faiz, ilk taksidi ödemesiz dönemin bitiminde olmak üzere kalan vade süresi içinde diğer taksitlerle birlikte faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle üçer aylık veya altışar aylık eşit taksitler halinde tahsil edilmektedir.

Yatırım kredisinin faiz ödemeleri ödemesiz dönemi takip eden vadede anapara taksit ödemeleri ile birlikte altışar aylık dönemler halinde tahsil edilmektedir.
Fon kaynaklı işletme kredisinin anapara taksitleri kullandırıldığı tarihten itibaren 6 ay sonra başlamak suretiyle altışar aylık dönemler halinde 4 eşit taksitte geri ödenmekte, faiz ödemeleri ise anapara taksitleri ile birlikte tahakkuk ettirilerek tahsil edilmektedir.

Desteklenecek İmalat ve Tarımsal Sanayi Yatırımları Nedir?
Gelişmiş yörelerde; imalat ve tarımsal sanayi sektörlerinde mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yapacakları araştırma ve geliştirme yatırımları, çevre korumaya yönelik yatırımlar, teknoparklarda yapılacak yatırımlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen özel organize bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi siteleri dahil organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinde yapılacak bütün yatırımlar ile mevcut yatırımların tevsi, modernizasyon, kalite düzeltme, darboğaz giderme, yenileme ve tamamlama yatırımları için KOBİ teşvik belgesi düzenlenmektedir. Gelişmiş yörelerde; anılan yatırım konuları ve yatırım yerleri dışında yapılacak diğer yatırımlar için komple yeni, entegrasyon ve ürün çeşitlendirme yatırımları için KOBİ teşvik belgesi düzenlenmemektedir.

Gelişmiş yörelerde yapılacak mevcut yatırımların tevsi, modernizasyon, kalite düzeltme, darboğaz giderme, yenileme ve tamamlama yatırımları ile hammadde ve işletme malzemesi teminine yönelik yatırımlara ait müracaatlarda ilgili ticaret ve sanayi odası veya sanayi odası veya ticaret odasınca, tarımsal sanayi yatırımlarında Tarım İl Müdürlüğünce onaylı geçerli kapasite raporu da aracı banka tarafından Müsteşarlığa gönderilmektedir.
Normal yörelerde ve kalkınmada öncelikli yörelerde, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin
yapacakları yatırımları proje bazında incelenerek KOBİ teşvik belgesine bağlanmaktadır.

KOBİ´lere Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Desteklenen Eğitim ve Sağlık Yatırımları Nedir?
Gelişmiş ve normal yörelerde, ilköğretim ve ortaöğretim yatırımlarına ait tevsi ve modernizasyon yatırımları için, KOBİ Teşvik Belgesi düzenlenmektedir. Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yapılacak anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim yatırımlarında, değerlendirme sonucunda uygun bulunan bütün yatırım cinsleri için KOBİ teşvik belgesi düzenlenmektedir.
Sadece kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak sağlık yatırımları için KOBİ Teşvik Belgesi düzenlenmektedir. Diğer yörelerde yapılacak sağlık yatırımları KOBİ kapsamında değerlendirilmemektedir.

Hangi Turizm Yatırımları Desteklenmektedir?
KOBİ yatırımlarında devlet yardımları kapsamında; turizm (konaklama tesisi) yatırımlarından;
a) Mevcut konaklama tesislerinin modernizasyon yatırımları,
b) Çanakkale il sınırlarının güneyi ile İçel il sınırlarının doğusu arasında kalan 3km derinliğindeki kıyı şeridi ve Nevşehir ilinde Merkez, Ürgüp ve Avanos ilçe sınırları dışında kalan tüm bölgelerde gerçekleştirilecek turizm (konaklama tesisleri) yatırımları
İçin KOBİ teşvik belgesi düzenlenmektedir.

Madencilik ve Yatırım Geliştirme Yatırımları İçin Teşvik Belgesi Düzenlenmesi Şartları Nedir?
Madencilikle iştigal eden işletmelerin yapacakları istihraç, işletme veya zenginleştirme yatırımları için KOBİ teşvik belgesi düzenlenmektedir.
Diğer taraftan; tüm yörelerde yapılacak yazılım geliştirme yatırımları için KOBİ teşvik belgesi düzenlenmektedir.

Madencilik Yatırımlarında Alınacak İşletme Ruhsatı Ve İzni İşlemleri Nasıldır?
KOBİ yatırımlarında Devlet Yardımları kapsamında; istihraca yönelik madencilik yatırımlarında  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden (Ankara) İşletme Ruhsatı ve İzni veya Maden işleri Genel Müdürlüğünce onaylanmış işletme ruhsatlı sahaya ait rödövans sözleşmesinin (maden sahibinin maden arama ve işletme faaliyetlerini bir başkasına belli bir süre için kullanma hakkı tanımasına dair sözleşmenin)   ibraz edilmesi  zorunludur. Madencilik yatırımı yapan şahıs işletmesi için Maden Arama Belgesi, Maden İşletme Belgesi almak için istenen belgeler şöyledir:
İmza sirküleri
Nüfus cüzdanı örneği
Maden İşleri Genel Müdürlüğünden verilecek formlar (4 nüsha)

Şartların İhlali Halinde Ne Yapılır?
KOBİ teşvik belgesi şart ve karakteristiklerinin yerine getirilememesi  halinde, Hazine Müsteşarlığı destek unsurlarını kısmen veya tamamen kaldırarak yararlanılan  desteklerin geri alınmasını sağlayabilmektedir.

Girişimci Rehberi