BODTO KVKK - Genel Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA GENEL AYDINLATMA METNİ

  1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı

BODRUM TİCARET ODASI olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK veya Kanun olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’ nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve KVKK’ nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

  1. Veri Sorumlusu

Unvanı: Bodrum Ticaret Odası

Adres: Konacık Mah. Atatürk Bul. No:148 Bodrum/MUĞLA

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Oda” olarak anılacaktır.)

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Odanın çalışma birimleri, vasıtasıyla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Oda ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

“İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2.fıkrası uyarınca “a, c, ç, e ve f” bentlerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz çalışma yaşantısına ilişkin yasal düzenlemeler gereği ve Oda’nın personel iş ve işlemlerinin çalışma gereklilikleri ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır:

Kimlik: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi gibi bilgilere ilişkin veri grubudur.

İletişim: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgilere ilişkin veri grubudur.

Özlük: Bu veri kategorisi Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları, Yıllık İzin/Ücretsiz izin Formu, İşten Ayrılma Tarihi, İşten Ayrılma Sebebi, Disiplin Suçu Kaydı, Çalışanın iş yerine giriş çıkış saatleri, SGK İşe Giriş Bildirgesi, SGK İşten Çıkış Bildirgesi, SGK Tahakkuk Fişi, SGK Ödeme Dekontu, Doğum/Ölüm/Evlenme izin formları, Askerlik durumu, SGK Hizmet Dökümü, SGK Bildirim Kaydı, İş Pozisyonu / Unvan, Bağlı Olduğu Bölüm, Ücret, Eğitim, İstihdam Tarihi, Fotoğraf, Bordro, Geçmişte alınan ihtar ve cezalar, İş Grubu, Yeni İş Pozisyonu / Unvan, Diploma, Sertifika ve Yetkinlik belgesi, Okul bilgisi gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Fiziksel Mekan Güvenliği: Bu veri kategorisi Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir.

İşlem Güvenliği: Bu veri kategorisi IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Finans: Kişinin almakta olduğu ücreti, banka hesap numarası gibi finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

Mesleki Deneyim: Kişinin Teknik Bilgisi, Kurs- Sertifikasyon Bilgisi, Meslek İçi Eğitim Bilgisi, Diploma Bilgisi gibi mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur.

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar: Kişiye ait Fotoğraf, Kamera Kaydı, Kimlik Fotokopisi Ön Yüzü gibi görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur.

Irk Ve Etnik Köken: Bu veri kategorisi Irk ve etnik kökeni bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar: Bu veri kategorisi Diğer inançlarına ilişkin bilgiler, Dini aidiyetine ilişkin bilgiler, Felsefi inancına ilişkin bilgiler, Mezhep aidiyetine ilişkin bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Kılık Ve Kıyafet: Kişinin giyim kuşamına dair ayırt edici özelliklerin bulunduğu veri grubudur.

Sağlık Bilgileri: Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

Cinsel Hayat: Bu veri kategorisi Cinsel hayata ilişkin bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Biyometrik Veri: Bu veri kategorisi Avuç içi bilgileri, Parmak izi bilgileri, Retina taraması bilgileri, Yüz tanıma bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Dijital İz Verisi: Kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri grubudur.

Eğitim Verisi: Kişiye ait eğitim verilerinin bulunduğu veri grubudur.

Seyahat Verisi: Kişinin seyahatlerine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur.

Toplanan kişisel verileriniz;

•  5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
• Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,

• Yargı organlarının, tüketici hakem heyetlerinin ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,

• Odamız tarafından sunulan hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak hizmetlerimizi geliştirmek, hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,

• Odamıza iletilen şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve Oda ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,

• Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması

 

amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi;

 

  • Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği ya da emrettiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar ile

  • Ya da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. maddesine göre KVKK’ nin 5‘inci maddesinin ikinci fıkrasında, yer alan şartlardan birinin varlığı halinde ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde açık rıza şartının sağlanması ile aktarılabilecektir.

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Odamızın tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanuni süreler, Oda uygulamaları uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi uyarınca şu haklara sahip bulunmaktasınız;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Bu madde kapsamındaki haklarınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” e göre “Bodrum Ticaret Odası” Konacık Mah. Atatürk Bul. No:148 Bodrum/MUĞLA adresine yazılı olarak veya bilgi@bodto.org.tr e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle kullanabilirsiniz.

             

BODTO