Yönetim Kurulu

MAHMUT SERDAR KOCADON
Yönetim Kurulu Başkanı

İBRAHİM AKKAYA
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

ERDEM AĞAN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

GÜRKAN TOPAN
Yönetim Kurulu Üyesi (Sayman Üye)

MUSTAFA GÜNERİ
Yönetim Kurulu Üyesi

FATİH EFE
Yönetim Kurulu Üyesi

FATMA NUR TUNCER
Yönetim Kurulu Üyesi

AHMET ATİLLA SERTTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

ARİF CEYLAN SATI
Yönetim Kurulu Üyesi
Subject and Responsibilities

Bodrum ticaret odası, bodto, Mahmut Serdar Kocadon, Hüseyin Nail Sağat, Adem Güner, Ali İhsan Tutan, Ahmet Asaf Özveren, İbrahim AKKAYA, Mustafa GÜNERİ, Kerim CANGIR, Zafer TAYLAN Yönetim Kurulu, Meclis, Disiplin kurulu, akreditasyon, iso, arge: ompire ömer yüksek

BODTO Yönetim Kurulu
Bodrum Ticaret Odası yönetim kurulu, dokuz kişiden oluşur. Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste halinde seçer. Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir veya iki başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer.

Odanın yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, aynı zamanda başka bir oda veya borsanın meclisinde de görev alamazlar. Toplantı gündemi başkan veya yokluğunda yetkilendirdiği başkan yardımcısı tarafından belirlenir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin başvurusu ile toplantının başlamasına kadar, gündeme yeni madde eklenir.
 
Oda yönetim kurulunun görevleri
- Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek,
- Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunmak,
- Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak,
- Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek,
- Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak,
- Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak,
- Bu kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek,
- Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak,
- Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak,
- Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek,
- Oda personelinin disiplin işlerini bu kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak,
- Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek,
- Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak,
- Hakem veya hakem heyeti seçmek,
- Bu kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.