Meclis

İLHAN ERSAN
Meclis Başkanı

SÜLEYMAN UYSAL
Meclis Başkan Yardımcısı

SİNAN CİNGÖZ
Meclis Başkan Yardımcısı

HALİL DURMAZ
Meclis Üyesi (Katip Üye)

MAHMUT SERDAR KOCADON
Meclis Üyesi

ZEYYAT AYBEY
Meclis Üyesi

İBRAHİM AKKAYA
Meclis Üyesi

SEMAYİ YAMAN
Meclis Üyesi

MUSTAFA GÜNERİ
Meclis Üyesi

AHMET ATİLLA SERTTAŞ
Meclis Üyesi

ERDEM AĞAN
Meclis Üyesi

AYDIN GÜVEN
Meclis Üyesi

MURAT PAHNA
Meclis Üyesi

SALİH GÜRHAN GİDER
Meclis Üyesi

FATİH EFE
Meclis Üyesi

HAKAN KOCAİR
Meclis Üyesi

GÜRKAN TOPAN
Meclis Üyesi

ALTAN ATİLLA
Meclis Üyesi

ARİF CEYLAN SATI
Meclis Üyesi

ABDULLAH ENGİN BAŞOL
Meclis Üyesi

TOROS DEMİRDÖVEN
Meclis Üyesi

HÜSEYİN SABRİ BOYACI
Meclis Üyesi

FATMA NUR TUNCER
Meclis Üyesi

ÖZER YALDIZİPEK
Meclis Üyesi

FADIL YAMANOĞLU
Meclis Üyesi

ALİ RIZA AKDOLU
Meclis Üyesi

MAHMUT ÖZGÜR YAĞCI
Meclis Üyesi

İZZET GÖKSEL ESEN
Meclis Üyesi

UĞUR ÖZÇAYIR
Meclis Üyesi

FERDA ÖZKAN GÜL
Meclis Üyesi
Subject and Responsilities

bodrum ticaret odası, bodto, Salih Zeki Köylü, Kemal PAŞALI, İsmail KARATAŞ, Mustafa Güneri, Mahmut Serdar Kocadon, Hüseyin Nail Sağat, Adem Güner, Ahmet Asaf Özveren, İbrahim Akkaya, Kerim Cangır, Zafer Taylan, Güneri Günaydın, Abdurrahman Deda, Cevat Soysal, Mahmut Apak, Abdullah Suat Girgin, Mehmet Ayaz, Halil Akfidan, Derya Akbaş, Cafer Akgün, Emin Altuntaş, Osman İşgüder, Yusuf Turpçu, Halit Özkaplan, Uğur Özsarsılmaz, Arif Yılmaz, Mehmet Cihan Atalay, Alptekin Polat, arge: ompire ömer yüksek

BODTO Meclisi
Bodrum Ticaret Odası meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur. Meslek komiteleri yedi kişiden oluşan gruplarda üçer, meclis üyesi seçilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için başkan ile bir veya iki başkan yardımcısı seçer. Meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet alanında bulunan odalar ve borsaların meclisleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler. Meclis başkanı ve yardımcıları yönetim kurulu ve disiplin kurulu başkan ve üyeliğine seçilemezler. Üst üste iki dönem meclis başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.
 
Oda meclisinin görevleri
- Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek,
- Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek,
- Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak,
- Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak,
- Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek,
- Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak,
- Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak,
- Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak,
- Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak,
- Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek,
- Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak,
- Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak,
- Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak,
- Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek,
- Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek,
- Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek,
- İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.