BODTO Politikalar

BODTO Politikalarını Uygulama ve Geliştirme

 

2018-2023 Stratejik Plan döneminde üyelerimizin rekabet avantajlarının olduğu sektörlerde hizmet alanlarını genişletebilecek, ticaretini geliştirecek ve ihracata yönelecek, üretimlerini ve ihracatlarını arttırarak bölgenin ekonomik olarak gelişmesine katkıda bulunmak için konuyla ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin üyelerimize verilmesi planlanmıştır. Bu nedenle aşağıda özetle verilen politikalarını geliştirilmiş, güncellemiş ve yayınlamıştır. Buna ilave olarak yeni plan döneminde  “sürdürülebilirlik” konusunda yeni politikalar oluşturarak Sürdürülebilirlik Ofisi açmış ve “ Sürdürülebilir Turizm “ konusunda çalışmalara başlamıştır.

 

BODTO YÖNETİM POLİTİKASI

 

BODTO Toplam Kalite ve mükemmelliği benimsemiş, öğrenen ve gelişen bir organizasyon olarak faaliyetlerinde üye odaklı olmayı, hizmet standartlarını geliştirmeyi, ISO 9001, 14001, 18001,10002 ve benzeri standartların gereklerini kullanarak hizmetlerini etkin ve verimli üretmeyi, paydaşlarına değer yaratmayı, katılımcı, yaratıcı ve yeniliklere açık olmayı taahhüt eder. Oluşturduğu BODTO Entegre Yönetim Sistemi içinde mevcut yasa ve standartlarla birlikte İnsan Kaynakları, Performans Değerlendirme, Stratejik Planlama, Akreditasyon gerekleri gibi birçok şartı belirleyen dokümantasyonu hazırlamış ve uygulamaktadır. BODTO’ nun benimsediği kurumsal değerler,  kendisine duyulan güven, açıklık, iş ve toplum etiği yaklaşımı ile kurum içi ve kurum dışı faaliyet, proje ve etkinliklerini organları aracılığı ile yönetir. BODTO tüm faaliyetlerinde yönetim anlayışı olarak sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik anlayışı ile hareket etmeyi taahhüt eder. Bu kapsamda hizmet kalitesini artırırken çevresel duyarlılığı ve içinde bulunduğu toplumun beklentilerini ön planda tutar ve destekler.

 

BODTO MALİ POLİTİKALARI

 

BODTO, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi, dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla Odalara verilen görevleri yerine getirmek üzere 1977 yılında kurulmuştur. BODTO, 5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerinden almış olduğu kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, yayın gelirleri, bağış-yardım, iştiraklerden ve sair gelirlerden oluşan kaynakları ile kuruluş amaçlarını yerine getirmek üzere yapacağı harcamalar için mali politikalarını oluşturur:

 

BODTO, stratejik amaçlarını gerçekleştirmek ve varlığının sürekliliğini sağlamak için ihtiyaç duyduğu mali kaynaklarını, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerini esas alarak, riskin en az olduğu alanda değerlendirir ve mevzuata uygun olarak yönetir. BODTO’ nun bütçesi, plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak verimlilik, tutumluluk ilkelerine ve hesap dönemine göre hazırlanır ve uygulanır.

Odamız Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon Sistemini uygulanmaya başlanmasıyla Mali yapısında da olumlu yönde     farklılıklar oluşmuştur. Bu değişimler ışığında bütçelerimiz; eskiden kaynak, insan ve muhasebe gibi girdi kaynaklı hazırlanırken, günümüzde sonuç ya da amaç odaklı hazırlanmaya başlamıştır. Bunun en önemli sonucu ise “performans esaslı bütçeleme”ye geçiş sağlanmıştır.Odanın vizyon, misyon ve stratejik amaçlarına uygun bütçeler   hazırlanarak daha etkin ve verimli sonuçlar elde edilmiştir. Yeni Plan döneminde de performans esaslı bütçeleme geliştirilecektir.

 

BODTO İNSAN KAYNAKLARI VE KURUMSAL İTİBAR POLİTİKASI

 

BODTO, misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda vermekte olduğu ve vermeyi planladığı hizmetlerini uygun kanalları kullanarak paylaşır ve tanıtır. Hizmet kalitesini yükselterek üye sayısını arttırmayı benimser. Tüm faaliyetlerinde kurumsal yönetişim anlayışı ile paydaşlarının ve toplumun beklentilerini karşılamaya özen gösterir. Bu nedenle çalıştırdığı insan kaynaklarını çok önemser.  BODTO bilim ve teknolojik gelişime değer veren, ekip çalışmasını önemseyen, çevreye, topluma ve etik değerlere bağlı, iş sorumluluğuna ve kaliteli hizmet bilincine uygun ve çalışanlarının her birinin ayrı bir değer olduğunun benimsendiği bir politika uygular ve mesleki eğitimlerle hizmet içi eğitimler açısından hiç bir fedakârlıktan kaçınmaz.

 

Bu doğrultuda kendi personeline, üyelerine ve üyelerinin personeline ihtiyacı olan eğitimleri açmaktan itina etmeyen politikalar uygular. Üye ve dış paydaşlarını içselleştiren BODTO, üyelerinin ve paydaşlarının sorunlarını çözmede diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket eder. Bu amaçla toplantılar ve çalıştaylar düzenler. Bodrum’un kültürel ve yöresel değerlerini ön planda tutan öğeler ile kaybolan meslekleri turizm odaklı kalkınma amacıyla geliştirir ve değerlendirir.

 

BODTO İŞ YÖNETİMİ POLİTİKASI

                                 

BODTO, misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda hazırladığı 4 yıllık Stratejik Planlarından üçüncüsünü yayınlamış olup bu plan doğrultusunda standartlara uygu olarak Süreç Yönetim Sistemini uygulamaya geçirmiştir. BODTO Üst Yönetimi 4 yılda bir Odanın Stratejik Planını yaparak Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerini günceller ve belirlediği Stratejik Hedeflere göre, bu planla entegre yıllık çalışma ve iş planlarını hazırlar.  Bu amaca yönelik olarak Bodrum Ticaret Odasında etkin çalışma planı yapılabilmesi için Sürç Yönetimi uygulanır ve BODTO Temel Süreçleri ile BODTO Ortak Süreçleri yıllık hedeflerini ve çalışma planlarını kendileri hazırlarlar. Bu hedeflerin ve yıllık süreç planlarının Stratejik Plana ve Üst Yönetim stratejilerine uygunluğunu Genel Sekreter denetler ve Oda Organlarına sonuçları aktarır. Sonuçların değerlendirilmesiyle her yıl güncellenen çalışma politikaları yeniden yayınlanabilir.

 

Yeni Plan döneminde de Süreç Yönetiminin uygulamaları güçlendirerek devam edilecek olup bu yönetim biçiminin stratejik planları en iyi uygulama yöntemi olduğuna inanılmaktadır.

 

BODTO BASIN –YAYIN, HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM POLİTİKASI

 

BODTO, Bodrum’un tarihini, kültürünü, yerel değerlerini ve turizmini doğru zamanda, doğru bilgiler ışığında web, e-bülten, SMS, e-posta, Mavi Dergi, yerel basın ve benzeri güncel haberleşme araçları vasıtasıyla tanıtarak, üyelerimiz, paydaşlarımız, Bodrum halkı ve Bodrum’a gelen misafirlerimize doğru bilgiler aktararak ilçemizin ekonomisinin gelişimine katkıda bulunur.

 

BODTO için, yeni fikir ve projelerin geliştirilmesi, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının sürdürülmesi, yeni politikaların üretilmesi için çağının ötesinde bir yaklaşımı esas alarak “Basın Yayın” politikalarının uygulanmasında en güncel donanım ile yöntemlerin kullanılması esastır. Bu politikaların oluşturulmasında ve uygulanmasında tüm kurum ve kuruluşlar ile işbirliği kültürünü ve ortak aklın oluşturulmasını BODTO ön planda tutar. Bu konuda stratejileriyle uyumlu olarak, karşılıklı saygı, açıklık ve güvene dayalı, sonuç odaklı, ortak yarar sağlamayı amaçlayan sürdürülebilir işbirliklerinin kurulması esastır.

 

BODTO BİLGİ YÖNETİMİ VE BİLGİ İŞLEM POLİTİKASI

 

Günümüzde sadece çalışanlarıyla değil; üyeleri, iç ve dış paydaşları ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş ortaklığı bulunan BODTO’ nun kullandığı mevcut ve geliştirilebilir arşiv, web gibi bilgi sistemleri açısından kurumun bilgi gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamının yaratılması, stratejik bir önem taşımaktadır. Bilgi güvenliği sağlamak için teknolojik çözümlerle birlikte bilgi işlem teknolojilerinin kullanılarak, oluşabilecek risklere karşı önlem alan ve sürdürülebilir bir sistem BODTO’ nun bilgi işlem politikasını oluşturmaktadır.

 

BODTO, güncel ve güvenilir bilgiyi karar alma süreçlerinde etkin kullanmak ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerini dikkate alır, bilginin güvenliğini sağlar, teknolojiyi yakından izler, yeni, uygun, güvenli ve çevreye duyarlı teknolojilerle iş süreçlerini donatır. Bilgi güvenliği sağlamak için teknolojik çözümlerle birlikte oluşabilecek risklere karşı önlem alan Odamız sürdürülebilir bir sistem kurmayı hedefler. Günümüzde hızla kullanımı yaygınlaşan internet ve bilgi sistemleri; bilişim ortamlarında güvenlik tehditleri ve riskleri de beraberinde getirmiştir.  Bu nedenle odamız bilgi güvenliğini sağlamada daha özenli olmaya ve gerekli tedbirlere uymaya kararlıdır.

 

Bu doğrultuda oluşan politikalar 2017-2023 Stratejik Plan döneminde de geliştirilmiş ve yeni çıkan kişisel Verilerin Korunması kanununa tam uyum konusunda gerekenler yapılmıştır. Bilgi Yönetimi Politikası dâhil BODTO tüm politikalarını hayata geçirirken “Kurumsal Bilgi, Yönetim ve Güvenlik” kavramlarının önemini ortaya koymak için ayrı bir destek doküman olarak “DD No:28 BODRUM TİCARET ODASI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÜVENLİK KURALLARI” dokümanını hazırlamıştır. Burada anlatılmayan diğer tüm kurallar bu dokümandaki gibi BODTO ‘da uygulanacaktır.

 

BODTO ÜYE/MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

 

BODTO üye bilgilerinin korunması, istatistikî bilgilerinin doğruluğu, kaynakların etkin şekilde kullanılması açısından güvenilir kimliğe sahiptir. Şeffaflık ve tarafsızlık; Oda üyeleri; şikâyet, talep ve sorularını; doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay bir şekilde istedikleri bilgilere her an ulaştırabilmektedir. Oda tarafından, üyelerinin herhangi bir konu hakkında başvurdukları şikâyet, talep ve soruları ön yargısız ve adil bir şekilde BODTO Entegre Yönetim Sistemi içinde Kalite ve Akreditasyon Standartları gereklerine göre incelenir, sonuçlandırılır ve yanıt verilir.

 

Oda üyeye verdiği hizmetlerin kalitesini artırmayı temel ilke haline getirmiştir. BODTO Entegre Yönetim Sistemi ve Akreditasyon sistemini oluşturmuş, akredite olmuş ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ettirmektedir. Üyelerinden, organ üyelerinden ve diğer kanallardan gelen Odaya ve ilçemize ait sorunları çözerken; çözüm odaklı, hızlı, üretken bir şekilde uygulanabilir çözüm önerileri üretir ve uygulamaya koyar.

 

BODTO’ nun kuruluşundan bugüne üye verilerin korunması son derece önemlidir. Bu nedenle kişisel veriler her zaman gizli tutulmaktadır. Oda, üyeye ait sicil ve tescil bilgilerini, mali bilgileri, istatistiki bilgileri ve sisteme ait diğer bilgileri daima güncel halde tutar. Üyelerinin iş gelişimi için her türlü eğitim. çalıştay, fuar vb. organizasyonları düzenleyerek Oda iletişim araçlarıyla planlı ve hızlı olarak gerekli taraflara duyurur.

 

BODTO, müşterilerinin şikâyet, dilek ve önerilerini kolayca iletebildiği, bu taleplerin hızlı, etkin, objektif, adil ve gizlilikle ele alındığı, yasalara uygun şekilde değerlendirildiği ve gerekli iyileştirmelerin yapılarak müşteri odaklı yaklaşımın takip edildiği bir müşteri memnuniyet sistemini taahhüt eder. Üyelerin kendilerine sunulan hizmetten ne beklediklerini ve geri bildirimlerini toplar ve bunları iyileştirmek için amaç ve hedeflerini ortaya koyar. BODTO bu politikalarını TS EN ISO 10002 MMYS şartları standardı gereklerine göre yürütür. (Destek Doküman 22)

 

BODTO KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKASI

 

5174 sayılı TOBB Odalar ve Borsalar kanunu gereği kurulmuş olan Bodrum Ticaret Odası; bu yasanın 12.maddesinde verilen görevleri çoğunlukla şirketleşmiş tacir ve tüccarlardan oluşan üyelerine sunmaktadır. Üyelerinin çoğunluğu şirketleşmiş olsa da kurumsallaşmaları yeterli düzeyde olmadığı için onların kurumsal gelişimlerini sağlamak, iş geliştirmek ve rekabet güçlerini arttırmak, mesleki etkinliklerini güçlendirmek, ihracatta, turizm ve tanıtım faaliyetlerinde yurt dışı ilişkilerini geliştirmek, eğitim ve benzeri hizmetleri onlara sunmak görevlerini üstlenmiştir.

 

2013 yılından itibaren A kategorisinde Akredite olan Odamız, Üyelerine kaliteli hizmet ilkelerinden ödün vermeden sürekli gelişen, katma değer yaratan ve özgün bir BODRUM için ilgili yasa ve mevzuatlar çerçevesinde % 100 üye memnuniyetini hedefleyen Odamız bu görevlerini yürütürken çeşitli politikalar üreterek çalışır. 2018 itibarıyla sisteminin içine aldığı tüm standartların gereklerini yerine getirmekte ve titiz uygulamalar yapan odamız yeni plan döneminde kalite kavramını eğitim ve uygulamalarla gliştirmeye devam edecektir.

 

BODTO ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

BODTO faaliyetlerinin gerçekleşmesinden etkilenebilecek tüm paydaşlarına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar, ilgili standartlara uygun hareket eder ve gerekli tüm önlemleri alır ve uygular. Bu amaçla doğayı ve çevreyi koruyacak özen ve hijyen kavramının üyelerinde ve çalışanlarında yerleşmesi için gereken çabayı gösterir ve bunun için bilinçlendirme  eğitimleri düzenler.

 

Çalışma alanlarında gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve standartlarına uygun olarak çalışanların, kiracıların, ziyaretçilerin ve tedarikçilerin karşılaşması olası tehlikelere karşı gerekli önlemlerin alındığı, iş sağlığı ve güvenliği performansının sürekli iyileştirildiği, güvenli ve sağlıklı ortam sağlar. Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini yerleştirmek ve doğru davranış alışkanlıkları kazandırmak için çalışanlarına sürekli eğitim imkânları sunar. İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmak için çalışır. (Destek Dokümanlar 15,16 ve 19)

 

BODTO TANITIM, TEMSİL VE TİCARET POLİTİKASI

 

BODTO, misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda vermekte olduğu ve vermeyi planladığı hizmetlerini uygun kanalları kullanarak paylaşır ve tanıtır. Ayrıca tanıtım ve temsil amacıyla Bodrum Yarımadasının turizm, ticaret, tarım, sanayi ve üretimi konularında ulusal ve uluslararası tüm kanalları kullanırken Muğla ili ve yarımadada ki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üyeleri ve tüm Bodrum kamuoyu ile paylaşarak, onları destekleyecek politikalar izler.

 

Üyelerinin uluslararası ticaret gereklerini belirleyen bunlara istikrarlı bir şekilde cevap verebilen çalışmaları planlar ve uygular. Uluslararası temsil politikaları içinde üyelerinin tanıtım ve ikili ilişkilerine yön veren çalışmalar yapar, fuarlara katılır ve üyelerinin katılımı için onları destekler. Üyeleri için Dış Ticaret, Pazar Araştırmaları, İhracat Usulleri ve benzeri konularda eğitimler düzenleyerek onları destekler. Yeni plan döneminde ise özellikle tanıtıma önem verilerek sürdürülebilirlik politikaları çerçevesinde destinasyonların uluslararası akreditasyon üzerinde durulacaktır.

 

BODTO BİLGİ DESTEK VE DANIŞMANLIK POLİTİKASI

 

BODTO meslekî bilgi, eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini üyelerinin ve diğer sektör temsilcilerinin görev ve hizmet alanlarına göre yapılacak plânlamalar ve sağlanacak mutabakatla yürütür. Bu kapsamda yaşam boyu eğitim ve rehberlik kapsamında, meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin firmalara ve çalışanlarına ulaştırılması için görev ve çalışma alanlarının özelliklerine göre gerekli işbirliği ve koordinasyonu gerçekleştirmeyi sağlar. Bu nedenle BODTO Eğitim Merkezini kurmuş olup Muğla SK Üniversitesi, Bodrum Belediyesi ve özel eğitim firmalarıyla işbirliği içinde çalışmalarını sürdürür.

 

Meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmanın ayrım yapmadan herkesin hakkı olduğunu savunur. Hizmetlerin tasarımı, planlanması ve yapılandırılmasında, yaşam boyu rehberlik anlayışı temel alınmakta olup katılımcılarla iş kolları ve firmada ki görevleri arasında entegrasyon sağlanır.

 

Eğitim ve danışmanlık hizmetlerin de eğitimin konusu, veren yetkinlikteki kişinin araştırılmasından başlayarak izleme, değerlendirme ve kalite sağlayacak süreç işleyişi oluşturulur, uygulanır ve geliştirilir. Üyelerin araştırma, geliştirme ve ilgili hizmet birimlerini bu konuda destekleme konuların da BODTO Dış Ticaret Araştırma Eğitim Proje Birimi ilgilenmektedir..

 

BODTO İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİM POLİTİKASI

 

BODTO stratejik düşünce yöntemleri ile üyelerinin iç ve dış ortamlarını ve rekabeti etkileyen faktörleri doğru analiz etmeye; yaratıcı stratejik kurgu, tasarım ve politikalar geliştirmeye; yeni iş/proje geliştirme, değerlendirme ve planlamalarını hazırlamaya ve sergilenmesi gereken stratejileri, davranış biçimlerini, kavram ve analiz tekniklerini üyelerinin ve firma çalışanlarının öğrenmesine yardım eder. Bunları gerçekleştirebilmek için eğitimler, çalıştaylar ve seminerler düzenler. Bu doğrultu da kendi personeline, üyelerine ve üyelerinin personeline ihtiyacı olan eğitimleri açmaktan itina etmeyen politikalar uygular.

 

Önceki Stratejik Plan dönemlerinde üyelerimiz arasında hizmet sektörleri dâhil sürdürülebilirlik kavramını iyi bilen ihracat işlemlerini ve e-ticaret uygulamalarını geliştirmiş ve bu konularda yeterli bilgiye sahip olan personelin istihdam edilememesi nedeniyle dış pazarlara açılmakta güçlük çektikleri ortaya çıkmıştır. Bu eksikliğin giderilmesiyle KOBİ’ler rekabet avantajlarının olduğu sektörlerde ihracata yönelecek, üretimlerini ve ihracatlarını arttırarak bölgenin ekonomik olarak gelişmesine katkıda bulunmak için konuyla ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin üyelerimize verilmesi planlanmıştır. BODRUM’ daki işletme sahiplerinin yeni fırsatları nasıl yakalayabilecekleri, bunları nasıl hayata geçirebilecekleri ve sürdürülebilir rekabet avantajı için nasıl davranmaları gerektiği gibi konularda, profesyonel ve açık eğitimler ile beraber konferans-seminer gibi etkinliklerle bilgi düzeylerinin ve öz güvenlerinin artırılması konuları 2018 de başlayan yeni  stratejik plan döneminde önemsenmiş ve birçok faaliyet planlanmıştır. Böylece, üyelerimizin rakipleri ile boy ölçüşebilmesi için, kurumsal yapılarını da güçlendirmeleri için gereken destek verilecektir.

 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

           

“Sürdürülebilir Turizm” kavramı seksenli yıllarda kullanılmaya başlamış olup esas itibariyle bir turizm türünü değil, farklı turizm türlerinin geliştirilmesi anlamında kullanılmıştır. Günümüzde ise tüm iş alanların ve projelerin sürdürülebilirliği önemli hale gelmiştir.

İlgili Bakanlık tarafından 2023 Türkiye Turizm Stratejisi kapsamında özellikle farklı turizm türlerinin geliştirilmesine yönelik politika ve uygulama önerileri oluşturulmuştur. 2023 Turizm Stratejisi, dünyadaki eğilimlere paralel olarak turizmde çeşitliliği hedefleyen bir strateji olsa da doğal,  tarihi, kültürel ve coğrafi değerlerin koruma-kullanma dengesini gözeterek turizmi sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlar. Böylece yöresel gelirlerdeki artışla istihdam ve tabana yayılan bir sektör oluşumu hedeflenmektedir. 

Bu çerçevede yeşil destinasyonlar, akredite turizm bölgeleri, turizm koridorları,  turizm kentleri ve eko turizm bölgeleri gibi öncelikli turizm alanlarının desteklenmesine dönük çalışmaların yarımadamızda da yürütülmesi hedeflenmiştir. Yeni plan döneminde hedef çalışmalar için politikalarımız şöyle gruplanabilir:

     Günümüzde uygulanmakta olan kitle turizmi faaliyetlerinin sürdürülebilirlik ilkesi ile yönetmek

 (enerji kullanımı, yerel ürünler, yerel istihdam, yeşil kavramı, markalaşma, kalite belgeleri vb.)

     Dezavantajlı gruplar için tasarlanan toplumsal temelli alternatif turizm ile geliştirilmekte olan farklı turizm türlerinin (tarih turizmi, eko turizm, yayla turizmi, kırsal turizm, yarışlar ve kara-deniz sporları turizmi, sağlık turizmi, termal turizm, kış turizmi, macera turizmi, kültür turizmi vb.) sürdürülebilir bir anlayışla yönetmek

     Sürdürülebilir turizme ilişkin kavramlar, bu konuya yönelik değerleme çalışmaları, ziyaretçi etkilerinin izlenmesi ve yönetimi, etkileri azaltmak için turizm endüstrisi ile çalışma usulleri,    turizm temelli eğitim ile destek ve sertifikasyon standartları gibi başlıklar üzerinde 'Sürdürülebilir Turizm' eğitimleri ve seminerler organize etmek

 

(Örneğin Bodrum Yarımadası deniz ve kıyı koruma alanları sisteminin güçlendirilmesi kapsamında “Deniz Koruma Alanları Sürdürülebilir Turizm Eğitimi”)

BODTO