BODTO EYS Kapsamı, Vizyon & Misyon
Bodrum Ticaret Odası, iş dünyasın da aktif, başarılı ve tecrübe sahibi yönetimi, meclisi ve komite üyeleriyle birlikte istihdam etmiş olduğu uzman personelin bilgi ve becerilerini birleştirerek, üyelerinin öneri ve fikirlerini sürekli araştırarak, akademik kurumlar ile çalışarak, planlarını ve çalışmalarını bu doğrultuda yapmaktadır. Bu nedenle 2005 yılında kurduğu ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemini önce ISO 9001: 2008 KYS ‘ne sonrada ISO 9001:2015 KYS ‘ ne yükseltmiştir. 2016 itibarıyla ise BODTO ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİNE sahip olan Odamız bu doğrultuda “Sistem Kapsamı” nı genişletmiştir. Böylece Yönetim Sistemi içine risk tabanlı Süreç Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, ISO 14001 ÇYS, ISO 18001 İSGYS şartları ile Stratejik Planlama ve TOBB Akreditasyon Gereklerini de alarak bütünleşik bir sistem oluşturmuştur. Bu sistem içine standartların gereklerinden kurumda uygulanabilir olan tüm ilgili maddeler alınmış ve buna bağlı ve Süreç Yönetimine uygun Organizasyon Şeması ve dokümanları kapsam içine ilave edilmiştir. Bilgi Yönetimi ve süreçlerin bilgiye kolay ulaşımı konusunda Destek Dokümanlar tanımlanmış olup Odanın son on yıl içinde ki tüm uygulama kazanımları doğrultusunda doküman sistemine yenileri de eklenip güncellemeler yapılarak 2016 yılında yeniden yayınlanmıştır.
 
BODTO, tüm standartların ortak dokümanları olan Prosedürler, Talimatlar, Formlar,  Ortak Süreçleri Dokümanları. Dış Kaynaklı Dokümanlar, Dış Kaynaklı Formlar, Yasal Mevzuat ve İç Yönetmeliklerden oluşan sistemi hazırlayıp bunlara önce süreçlerin bilgiye ulaşımını kolaylaştıracak Destek Dokümanları eklemiştir. Bu çalışmalar esnasında 2014-2017 Stratejik Planını tamamlanmıştır. BODTO Yönetim Kurulu, tamamlanan bu planın sonuçlarını da değerlendirildiği ve Cumhuriyetimizin 100. Yılı Odamız hedeflerinde ortaya konulduğu 2018-2023 Stratejik Planını Haziran 2018’de kabul ederek uygulamaya almıştır.
 

Yukarıda kapsamı özetlenen BODTO Entegre Yönetim Sistemi içinde üretilen Bodrum Ticaret Odası’nın görevleri 5174 sayılı kanunla belirlenmiş olup 2018-2023 BODTO Stratejik Planına göre yürütülen hizmetler ana başlıklar itibariyle şöylece özetlenebilir:

·         Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak,

·         Mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak,

·         Sanayi ve ticaretin gelişmesini sağlamak,

·         Üyeleri arasında dürüstlük ve işbirliğini sağlamak,

·         Sanayinin gelişmesini sağlayıcı öneri ve faaliyetlerde bulunmak,

·         Dış ticarete ait belgelendirme işlemlerini yapmak,

·         Mesleki kararlar almak,

·         Sanayi ve ekonomi için hazırlanan yasa ve mevzuatlar hakkında görüş bildirmek,

·         Üyelerine eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,

·         Ticari ve sınai ihtilaflarda hakem görevi yapmak,

·         Bakanlıkça verilecek görevleri yerine getirmek,

·         Ekonomi ile ilgili yöresel bilgileri derlemek ve duyurmak,

·         Laboratuvarlar kurmak,

·         Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri kurmak ve işletmek,

·        Ticaretin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla fuarlar, sergiler, müzeler, mağazalar, depolar, kredi müesseseleri, kütüphaneler açmak.

 

BODTO, ilgili mevzuat çerçevesinde kapsamı ana başlıklar olarak belirlenmiş bu hizmetleri Türkiye’de yer alan diğer Odalar ile entegre bir şekilde çalışarak hayata geçirir. BODTO Yönetimi diğer Odalar ile sürekli iletişim içerisinde bulunarak etkin bir işbirliği kurulmasını sağlar. Geleceğin Bodrum Ticaret Odası artık 100. Yıl hedeflerini koyabilen bir Oda olarak “Sürdürülebilirlik Ofisi” kurmuş ve “Sürdürülebilir Turizmi” ilk hedef olarak koymuştur.

 

 

Misyon                                                                           

 

5174 sayılı TOBB Odalar ve Borsalar kanunu gereği kurulmuş olan T.C. Bodrum Ticaret Odası; bu yasanın 12.maddesinde verilen görevleri çoğunlukla şirketleşmiş tacir ve tüccarlardan oluşan üyelerine sunmaktadır. Üyelerinin çoğunluğu şirketleşmiş olsa da kurumsallaşmaları yeterli düzeyde olmadığı için onların kurumsal gelişimlerini sağlamak, iş geliştirme ve rekabet güçlerini arttırmak, mesleki etkinliklerini güçlendirmek, ihracatta, turizm ve tanıtım faaliyetlerinde yurt dışı ilişkilerini geliştirmek, eğitim ve benzeri hizmetler sunmak hedefleri içindedir.

Üyelerine kaliteli hizmet ilkelerinden ödün vermeden sürekli gelişen, katma değer yaratan ve özgün bir BODRUM için ilgili yasa ve mevzuatlar çerçevesinde % 100 Üye memnuniyetini hedefleyen odamızın misyonu aşağıda özetlenmiştir:

 

   Üyelerinin faaliyetleri esnasında ihtiyaç duydukları belgeleri onlara sağlamak,

   Bilinçli turizmci, üretici, imalatçı ve tüccar yetiştirebilmek için eğitim ve danışmanlık hizmetlerini profesyonel bir anlayışla üyelerine götüren bir oda olarak üyelerinin eğitim, proje, ARGE, inovasyon gibi konularda ihtiyaçlarını karşılamak,

   Üyelerine, müşterilerine ve paydaşlarına kaliteli hizmet sunmak,

   Tüm sektörlerde katma değer yaratacak projeler üretmek,

   Üyelerine Hukuki ve Mali konularda danışmanlık yapmak,

   Bodrum’un ve üyelerinin ulusal ve uluslararası tanıtımını yapabilmek,

   Üyeler ile devlet arasındaki ilişkileri hukukun üstünlüğüne dayanarak tarafsız olarak yürümek ve

   Bu hizmetleri en iyi şekilde üretebilmek Akredite Oda olarak her alanda dünya standartlarına ulaşmak

 

 Vizyon  

 

Bodrum Ticaret Odası Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında hedeflerini koyabilen ve gerçekleştirebilen ticaret odalarından ilki olabilmeyi amaç edinmiştir.

 

Odamız meslek ilkelerinden taviz vermeden, tarafsızca ve dürüst olarak ticari İhtilafları önleyen veya çözümünde rol üstlenen bir oda olarak, sosyal sorumluluk bilinci içerisinde bölgesinde lider olmak için hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

 

BODTO kendi yöresinde doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini koruyarak, üyeleriyle birlikte katılımcı yönetişim anlayışı ile ekonomik büyüme sağlayarak çağdaş ve özgün bir yapıya ulaşılmasına yön veren, aynı amaçlarla Türkiye ve Dünya çapında öncü bir “Meslek Kuruluşu” olmayı amaçlamaktadır.

 

 Uluslararası bir marka olan Bodrum için gelecekte ulusal ve uluslararası düzeyde bir marka haline gelmek isteyen kurumumuz Bodrum Yarımadasında buna yaraşır şekilde öncülük yapan yön veren, farkındalık yaratan bir meslek örgütü olmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda:

 

   Bodrum için sürdürülebilir kalkınmada küresel standartları yakalamış ve çalışma mükemmelliği doğrultusunda sürekli kendini yenileyen bir oda olmalıdır.

•   Bodrum’un turizm, ticaret, eğitim ve kültür merkezi olmasına öncülük etmelidir.

   Turizme dayalı tanıtım ve pazarlama konularında Bodrum’da öncülük eden bilimsel toplantı ve paneller düzenleyerek üyelerini sürdürebilirlik yönünde eğiten bir oda olmalıdır.

   Ticari hayatta küresel gelişmeleri yakından izlemeli ve üyelerine aktarmalıdır.

   Yönetişim kavramını üyeleriyle birlikte uygulayan bir Oda olmalıdır.

   Üyelerinin katılımcılığını arttırmak için faaliyetler düzenleyen bir oda olmalıdır.

   İç ve Dış paydaşlarıyla birlikte proje üreten bir Oda olmalıdır.

   Meslek Komiteleri, üyeleriyle daha aktif olarak ilişki kuran bir Oda olmalıdır.

   Kurumsal olarak kendisinin, yöneticilerinin ve üyelerinin girişimci olduğu, yeni girişimcileri özendiren ve destekleyen bir Oda olmalıdır.

   Personelimiz, üyelerimiz ile toplumumuzun tüm kesimleri için özgün bir kurum haline gelerek bölge genelinde katma değer yaratan lider bir oda olmalıdır.

   Toplumumuzun tüm kesimleri için fark yaratan, şeffaf, katılımcı, güvenilir ve etkin bölgesel bir meslek odası olarak bu özelliklerini kalite kavramıyla genişleterek sürdürmelidir.

   A kategorisi Akreditasyonunu tamamlamış Oda olarak, AB normlarında uluslararası bir Oda olmalıdır.

 

Temel Değerler ve Çalışma İlkeleri

   Kamu yararını gözeterek, üyelerin menfaatlerini, toplumun çıkarlarını korumak için eşit, tarafsız ve kanuna uygun hizmet sunar.

   ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı şartlarıyla ve Akreditasyon ilkelerine uygun çalışır.

   Hizmet üretirken, iletişim, etkileşim ve yönetişim temelli uygulamalar gerçekleştirir, ekip çalışması ve değişme açık işbirliğini ön planda tutar.

   Odamızda kendisine saygı, üyelerine saygı, çalışanına saygı ve çevresine saygı ve sorumluluk duyan kurumsal bir anlayış hâkimdir.

   Görevlerini şeffaf ve hesap verilebilir iş disipliniyle yerine getirir.

   Üye menfaatini esas ala, çalışanları istekli, özverili, üretken ve sorumlu bir anlayışla görevlerine bağlıdır.

   Kamu yararını gözeterek üye çıkarlarını korur.

   Güven verir ve toplumsal sorumluluk gösterir.

   Sürekli öğrenen kuruluş olarak yenilikçidir.

   Ayrım yapmadan hizmet sunar.

   Tüm personelin birlik ve beraberlik içinde çalışmasını sağlar.

 

 

BODTO’ nun Stratejik Amaçları

 

Bodrum Ticaret Odası ’nın 2018-2023 Stratejik Planı, tüm iç ve paydaşların katılımı esasıyla hazırlanmıştır. Bu plan, Odamız KALİTE POLİTİKASI doğrultusunda, sürekli kaliteli hizmet ve sürdürülebilirlik felsefesine uygun olarak belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için, yakın gelecekle ilgili çalışmalarında bir planlama niteliği taşımaktadır. Durum Analizi (İç ve Dış Çevre Analizleri),Paydaş anketleri ve diğer tüm doküman araştırmaları ve tespitler sonucunda BODTO’ nun en önemli ve ona güç katan bileşenleri şöyle tespit edilmiştir:

 

 

 

 • Yaptırım yanı güçlü bir yönetim ve yetkin personele bölgesinde etkili ilişkilere sahip olması,

 • Üye ilişkilerini geliştirebilen, güçlü mali kaynaklarını etkin planlayan ve kullanan yapısı olması,

 • Kurumsal yönetişim kavramını içselleştirerek kurumsallaşmasını ileriye taşıyarak hizmetlerini geliştirebileceği bilincine sahip olması,

 • Böylece bölgesel kalkınmayı yönlendirebilen yapısı ile farkındalık projeleri üretebilir olması,

 • Yeni binası ve alt yapısı ile tüm Bodrum Yarımadasına hizmet verebiliyor olması,

 

 

 

Stratejik Amaçlar bu güçlü yönler esas alınarak hazırlanmış olup zayıf yönlerin güçlendirilmesi ile tehditlerle başa çıkma stratejileri olarak belirlenmiştir. Bu noktalardan yola çıkınca tüm çalışmaların sonuçlarına göre 3 başlık halinde Stratejik Planda verilen BODTO Stratejik Amaçlarını içine alan temel eksenler şöyle gruplanabilmektedir:

 

 

 

 

 

 

            Stratejik Eksen 1:

 1. BODTO Politikalarını Geliştirme                                                
 2. Kurumsallaşma: BODTO EYS ve Akreditasyon Sistemini Geliştirme                   

 3. Yönetişim, Kurumsal Değişim ve Gelişim

 

            Stratejik Eksen 2:

 1. Dış Paydaşlarla Kurumsal İşbirliklerinin Geliştirilmesi   
 2. Üyelere Yönelik Faaliyet ve Hizmetleri Geliştirme 

 

            Stratejik Eksen 3:

 1. Ticari Hayatı Geliştirme
 2. Sosyal Sorumluluk Projeleri

 3. İş Planı

BODTO