A.Ş. Şube Açılışı

Kuruluş işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Link: https://mersis.gtb.gov.tr/

 

ŞUBE AÇILIŞI

 

1- Bodrum Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe 1 adet

2- Dilekçe Bodrum ticaret odası başkanlığına

3- (1 adet noter onaylı-1 adet fotokopi)  şube açılışı ile ilgili Yönetim kurulu kararı

4- 1 adet şube temsilcilerinin şube ünvanı altında T.Sicili Müdürlüğünce veya Noter tarafından düzenlenmiş  imza beyanı

5- Oda kaydı için kira kontratı fotokopisi,

6- Oda kaydı için oda kayıt beyannamesi,

 

NOT:

- Yetkilinin TC Kimlik Numarası ve adresi(Yabancı ise Vergi Dairesinden alınacak vergi numarası) belirtilmelidir,

- Yetkili Yabancı uyruklu ise noterden onaylı 2 adet pasaport tercümesi

- Temsile ilişkin konular veya para yönünden yapılacak sınırlama ile atanacak yetkililer, Kanunun deyimiyle “temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları'',  mutlaka TTK 367’de bahsi geçen ve yetki sınırının belirlenmiş olduğu bir iç yönergenin hazırlanarak, Anonim şirketlerde yönetim kurulu kararı, limited şirketlerde ise temsile yetkili müdürler(sınırsız yetkili müdürler) kurulu kararı ile kabul edilerek tescili sonrasında sınırlama yapılabilir.

- Temsil ilzam kararında iç yönergeye atıfta bulunularak sınırlı yetkililerin atandığı kararda iç yönergede sayılan yetki kapsamı yer almamalıdır. Sadece iç yönerge tarih sayısına atıfta bulunulmalı iç yönerge içinde geçen yetkinin sınırlarını belirleyen cümleler temsil ilzam kararında yeniden yazılmamalıdır.

 

 

Şube açılışına ait karar örneği

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak merkezi .....................ili .............ilçesi .............adresinde bulunan ve ...................ticaret sicil memurluğunun ................sicil numarasında kayıtlı şirketin faaliyetini genişletmek amacıyla

 

1-Muğla ili Bodrum ilçesi..............adresinde bir şube açılmasına,

2-Şube ünvanının ................................................................şirketi Bodrum şubesi olmasına,

3-Şubeye sermaye atanmayıp merkezden yürütülmesine (veya.........tl olmasına),

4-T.C. uyruklu .......ili.......ilçesi...........adresinde ikamet eden ..........................'nın ........yıl süre ile şubeyi münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere müdür olarak atanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Not:  Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.

Anonim Şirket