A.Ş. Tasfiyeye Giriş
Tescil işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Link:
https://mersis.gtb.gov.tr/

 

A.Ş. TASFİYEYE GİRİŞ

 

-Anonim Şirketin tasfiyesi genel kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

-Genel kurul sonrası tevdi edilecek evraklara ilave olarak

1- Dilekçe Ticaret Sicili Müdürlüğüne (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

2- Dilekçe Ticaret Odası Başkanlığına 

3- (1 adet noter onaylı-1 adet fotokopi) Genel kurul karar defterinden toplantı tutanağı

4- 2 Adet Hazirun cetveli

5- Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda)

6- 1 Adet Tasfiye memurlarının Tasfiye halinde ibaresi ile başlayan T.Sicili Müdürlüğünce veya Noter tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

Dikkat: Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır.

7- Şirket ortakları dışından seçilen tasfiye memuru için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

8- Genel kurulda şirketin sona ermesi kararının alınabilmesi için Bakanlık veya diğer resmi kurumların izni gerekli olan şirketlerde buna ilişkin izin yazısının aslı veya noter onaylı sureti

9- 2 adet Noter Onaylı Tasfiye kurulu görev ve yetki dağılım kararı

10- 2 adet Tasfiye İlan Formu (Dikkat:Tasfiyeye girişin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır.)

11- 2 Adet Gündem Aslı

12- Faaliyet Raporu 2 Adet ve Denetime Tabi Şirketlerde Denetçi Raporu

13- Bilanço ve Gelir Gider Cetveli 2 Adet

14- Tasfiye halinde olan şirketlerin alacaklılar listesi

 

Not : Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.

 

Anonim Şirket