A.Ş. Tasfiyeye Giriş
Tescil işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Link:
https://mersis.gtb.gov.tr/

 

A.Ş. TASFİYEYE GİRİŞ

-Anonim Şirketin tasfiyesi genel kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

-Genel kurul sonrası tevdi edilecek evraklara ilave olarak

1- Dilekçe Ticaret Sicili Müdürlüğüne (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

2- Dilekçe Ticaret Odası Başkanlığına 

3- (1 adet noter onaylı-1 adet fotokopi) Genel kurul karar defterinden toplantı tutanağı

4- 2 Adet Hazirun cetveli (Vekaleten katılım varsa Noter onaylı vekaletname. )

5- 2 Adet Gündem Aslı

6- 2 adet Tasfiye İlan Formu (Dikkat:Tasfiyeye girişin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır.)

7- Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda)

8- Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için FİZİKİ İMZA BEYANI ve ortak dışı atanan tasfiye memurlarından GÖREV KABUL BEYANI talep edilmeyecektir. 

1 Adet Tasfiye memurlarının Tasfiye halinde ibaresi ile başlayan T.Sicili Müdürlüğünce veya Noter tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi  (Kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza kaydının bulunmaması veya kaydın temin edilememesi halinde, ilgililerin imzaları, fiziki olarak notere onaylattırılmak veya herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğünde yazılı beyanda bulunmak suretiyle müdürlüğe verilir.)

Dikkat: Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır.

9- Şirket ortakları dışından seçilen tasfiye memuru için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

10- Genel kurulda şirketin sona ermesi kararının alınabilmesi için Bakanlık veya diğer resmi kurumların izni gerekli olan şirketlerde buna ilişkin izin yazısının aslı veya noter onaylı sureti

11-TTK m. 541’e göre, “Alacaklı olduğu bilinenler, bildirimde bulunmazlarsa alacaklarının tutarı Bakanlıkça belirlenen bir bankaya depo edilir.” Alacağın depo edileceği banka, 20.03.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile belirlenmiştir. (Tebliğ kapsamında alacakları bankaya yatırılan alacaklıların veya ortakların kimlik bilgilerini ve açılan hesaba ilişkin bilgileri gösterir ilan alacaklılar listesi

Not : Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.

Anonim Şirket