A.Ş. Tasfiye Sonu (Fesih) ve Tasfiyeden Dönülmesi
Tescil işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Link:
https://mersis.gtb.gov.tr/

 

A.Ş. Tasfiye Sonu (Fesih) ve Tasfiyeden Dönülmesi

Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanacak 3. Tasfiye ilanı üzerinden 3 ay geçmesinin ardından gerçekleştirilecek Genel Kurulda alınacak fesih kararı ile Anonim Şirketler fesih olurlar. 

Genel kurul sonrası tevdi edilecek evraklara ilave olarak

 

TASFİYE SONU

1- Dilekçe Ticaret Sicili Müdürlüğüne (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

2- Dilekçe Ticaret Odası Başkanlığına 

3- (1 adet noter onaylı-1 adet fotokopi) Genel kurul karar defterinden toplantı tutanağı

4- 2 Adet Hazirun cetveli

5- Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda)

6- 2 Adet Genel kurulca onaylanmış, genel kurul tarihi itibariyle düzenlenmiş, tasfiye halinde şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış son ve kati bilanço (sıfır bilanço)

7- 2 adet Tasfiye sonu mal beyanı (Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır)

8- 2 Adet Gündem Aslı

9- Faaliyet Raporu 2 Adet ve Denetime Tabi Şirketlerde Denetçi Raporu

 

10-2 Adet Bilanço ve Gelir Gider Cetveli 

 

- Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.

- Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul TTK’ nın 643. maddesinin atfı ile 543. maddesi gereğince alacaklıları 3.defa davetten itibaren 3 ay geçmedikçe toplanamaz.

- Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alınacak ise "saklanması zorunlu defterler için TTK.82. maddeye göre işlem yapacaktır. " ifadesine yer verilmesi yeterlidir.

- Ortakların / Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.

- Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce veya en geç terkin başvurusu ile birlikte şubelerin terkini başvurusu da yapılmalıdır. 

 TASFİYEDEN DÖNÜLMESİ

 

1- Dilekçe Ticaret Sicili Müdürlüğüne (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

2- Dilekçe Ticaret Odası Başkanlığına (Ticaret Siciline Yazılan Dilekçe içeriğine uygun yazılabilir)

3- Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda)

4- (1 adet noter onaylı-1 adet fotokopi) Tasfiyeden dönülmesine ilişkin Genel kurul karar defterinden toplantı tutanağı

5- 2 Adet Hazirun cetveli

6- 2 Adet Gündem Aslı

7- 2 Adet Faaliyet Raporu ve Denetime Tabi Şirketlerde Denetçi Raporu

 

8- 2 Adet Bilanço ve Gelir Gider Cetveli 

 

9- Şirket malvarlığının pay sahipleri arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor 

 

Not:  Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.

Anonim Şirket