A.Ş. Merkez Nakli
Kuruluş işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 

A.Ş. Merkez Nakli

 

1- Dilekçe Ticaret Sicili Müdürlüğüne (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

2- Dilekçe Ticaret Odası Başkanlığına
3-Bakanlık iznine tabi olmayan anonim şirketlerde;

Genel kurul karar defterinden noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (anasözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı ve genel kurulca kabul edilmelidir) Tadil metni genel kurula ek olursa şirket kaşeli ve divan üyelerince imzalı olmalıdır (1 adet noter onaylı-1 adet fotokopi)

Bakanlık iznine tabi anonim şirketlerde, ek olarak Bakanlık izin yazısı aslı ve Bakanlık onaylı tadil metni 2 Adet 

4- Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

5- 2 Adet Hazirun cetveli

6- 2 Adet Gündem Aslı

7- Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’nden Sicil Yönetmeliğinin 111. md.ne göre alınan belge

8- Oda kayıt beyannamesi imzalı, kaşeli 1 adet, (Yetkililerce İmzalanmalı – ortakların resimleri bulunmalıdır)

9- Dilekçe taahhütname bilgilerini içermiyor ise TSY 24 maddesine istinaden düzenlenecek Taahhütname  şirket yetkilileri tarafından imzalanacak 1 adet,

 

Not: Kararlarda  T.C. kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.

Not: Tescil süresi 1 aydır.

Anonim Şirket