L.T.D. Merkez Nakli
Kuruluş işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 

MERKEZ NAKLİ

 

1- Bodrum Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe 

2- Bodrum Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe

3- Merkezin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden T.S.Y. 111. Maddesine göre alınan belge

4- Oda kaydı için kira kontratı fot.

5- Oda kaydı için oda kayıt beyannamesi 1 adet

6- 2 adet Genel Kurul Kararı  (Noter onaylı - 2 nüsha,  genel kurulda kabul edilen şekliyle anasözleşmenin değişen maddesine ilişkin tadil metnini içermelidir.) Ayrıca düzenlenmiş ise hazirun cetveli

7- 2 adet Ortak Yabancı uyruklu ise noterden onaylı pasaport tercümesi

8- Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı

 

Not: Tescil süresi 1 aydır.

 

Not: Kararlarda  T.C. kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.
 
 

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, - gerekiyorsa şirketin internet sitesinde - mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir. Ayrıca anasözleşme de özel çağrı usulü var ise bu usule ilişkin belgeler de eklenmelidir.

Limited Şirket