L.T.D. Tasfiyeye Giriş
Tescil işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Link:
https://mersis.gtb.gov.tr/
 

Limited şirketlerin tasfiye işlemlerinin tescili için memurluğumuza tevdi edilecek evraklar ;

1. Dilekçe Ticaret Sicili Müdürlüğüne
2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe,
3.
(1 adet noter onaylı-1 adet fotokopi)
 Genel kurulu kararı 
4.
1 Adet Tasfiye memurlarının Tasfiye halinde ibaresi ile başlayan T.Sicili Müdürlüğünce veya Noter tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

5. 2 adet Tasfiye İlan formu (Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır) 

Dikkat: Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır. 

Not:  

1) Kararlarda T.C. Kimlik numaraları ve adresi(Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.

2) Tasfiye memuru şirket ortakları dışından seçilmesi halinde tasfiye memuru için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

3) Tasfiye halinde olan şirketlerin alacaklılar listesi

4) Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı 

 

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, - gerekiyorsa şirketin internet sitesinde - mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir. Ayrıca anasözleşme de özel çağrı usulü var ise bu usule ilişkin belgeler de eklenmelidir.

Limited Şirket