L.T.D. Tasfiyeden Dönüş
Tescil işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Link:
https://mersis.gtb.gov.tr/
 
Limited şirkettin tasfiyeden dönülmesi halinde memurluğumuza tevdi edilecek evraklar ;
 
1) Dilekçe Ticaret Sicili Müdürlüğüne  (Dilekçe vekaleten imzalanıyorsa vekaletname aslı veya onaylı sureti ile imza beyannamesi eklenmelidir.)
2) Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe
3) (1 adet noter onaylı-1 adet fotokopi)
Genel kurulu kararı Ayrıca düzenlenmiş ise hazirun cetveli
4) Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor
 
Not:  Kararlarda T.C. Kimlik numaraları ve adresi(Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.
 
Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, - gerekiyorsa şirketin internet sitesinde - mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir. Ayrıca anasözleşme de özel çağrı usulü var ise bu usule ilişkin belgeler de eklenmelidir.
Limited Şirket