L.T.D. Tasfiye Sonu
Tescil işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Link:
https://mersis.gtb.gov.tr/

Limited şirketler şirketin 3. tasfiye ilanın yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin yayın tarihi üzerinden 3 ay geçtikten sonra fesih olabilirler.

Fesih işleminin tescili için memurluğumuza tevdi edilecek evraklar ;

1) Dilekçe Ticaret Sicili Müdürlüğüne
2) Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe,
3)
(1 adet noter onaylı-1 adet fotokopi) Genel kurulu kararı,
4) 2 adet Tasfiye sonu mal beyanı (Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır)

5) 2 adet Genel Kurul Onaylı Son ve genel kurul tarihi itibariyle düzenlenmiş, Kesin Bilançosu

 

Not:

-Kararlarda T.C. Kimlik numaraları ve adresi(Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.

-Tescilli şube var ise sicil kaydının terkini yapılmalıdır.

 

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, - gerekiyorsa şirketin internet sitesinde - mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir. Ayrıca anasözleşme de özel çağrı usulü var ise bu usule ilişkin belgeler de eklenmelidir.

Limited Şirket