Kooperatif Merkez Nakli
Tescil işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Link:
https://mersis.gtb.gov.tr/
 

- Dilekçe  (Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Dilekçede kooperatifin ünvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli)

- Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe,

- Merkez nakli için T.S.T. 111. Mad.(süresi 1 ay)  göre sicil memurluğundan alınan belge ve şirket dosyasının tasdikli örneği ve oda kaydı için bir suret fotokopisi
- Oda kaydı için kira kontratı fot.
- Oda kaydı için oda kayıt beyannamesi 1 adet
- 2 adet M.nakli ile ilgili noter tasdikli ortaklar/yönetim kurulu kararı
- 2 adet tadil tasarısı
- 2 adet imza sirküleri veya T.sicili Müdürlüğünce onaylı 1adet imza beyanı 
- Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’nce tescil edilen ana sözleşme ve ana sözleşme değişiklikleri ile son yönetim kurulu seçimine ilişkin tescillerin onaylı sureti ile son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi

Not: Kararlarda  T.C. kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.
 
Not: Tescil süresi 1 aydır.

Kooperatif