Duyurular
MESLEK BİRLİKLERİ TARİFELERİ UZLAŞTIRMA KOMİSYONU
Değerli Üyelerimiz,
23.10.2019 15:49

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 14.10.2019 tarih ve 34221550-020.04-10248 sayılı yazıda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince hazırlanan MESAM, MSG, FİYAB, RATEM tarifeleri ile MÜ-YAP – MÜYORBİR’in ortak tarifelerinin Birliğimize ulaştığı, Birliğimiz tarafından bu tarifelerin müzakeresi amacıyla Ekim 2019 sonuna kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Uzlaştırma Komisyonu kurulması için talepte bulunulacağı, bu tarifelerin müzakeresi için oluşturulacak Uzlaştırma Komisyonuna TOBB aracılığıyla başvurmak isteyen üyelerimizin ekli dilekçe örneği ile iki ayrı yetki belgesinin aslını (2 nüsha) 28 Ekim 2019 tarihine kadar Birliğimize ulaştırmalarının gerekli olduğu belirtilmiştir.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 41’inci maddesinde; Meslek birliklerinin, tarifeler veya ortak tarifeleri her takvim yılının dokuzuncu ayında kullanıcıları temsil eden ve kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlığa bildireceği ve kamuoyuna duyuracağı, Umuma açık mahallerin, müzakere ve sözleşme yapılmasına ilişkin verecekleri bağlayıcı nitelikteki yetki belgeleri ile üye oldukları meslek kuruluşları aracılığıyla da tarifeleri veya ortak tarifeleri müzakere edebileceği ve sözleşme yapabileceği, tarifelerin götürü usulde tespit edilmesi halinde umuma açık mahallerin sadece meslek kuruluşları aracılığı ile müzakere edebileceği ve sözleşme yapabileceği, onuncu ayda umuma açık mahaller veya meslek kuruluşları ile meslek birlikleri arasında tarifeler veya ortak tarifeler üzerinde uzlaşma sağlanamaması ve sözleşme yapılamaması halinde, en geç bu ayın sonuna kadar, meslek birlikleri ve/veya meslek kuruluşları tarafından bu tarifelerin Bakanlıkça oluşturulacak uzlaştırma komisyonunda müzakere edilmesinin talep edilebileceği öngörülmüştür.

Bu kapsamda, Meslek Birlikleri tarafından 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince hazırlanan MESAM, MSG, FİYAB, RATEM tarifeleri ile MÜ-YAP – MÜYORBİR'in ortak tarifelerinin müzakeresi için oluşturulacak olan Uzlaşma Komisyonuna TOBB aracılığıyla başvurmak isteyen üyelerimizin, ekteki dilekçe örneğini ve iki adet yetki belgesinin aslını (2’şer nüsha), yetki sınırlarını ve talep edilen indirim oranını belirterek ve talep dilekçesinde belirtilen ekleri ekleyerek, TOBB’a iletilmek üzere en geç 24 Ekim 2019 mesai saati sonuna kadar Odamıza ulaştırmalarını rica ederiz.

Talep Dilekçesi ve Yetki Belgeleri için tıklayınız.