Duyurular
7020 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması
Değerli Üyelerimiz,
26.11.2018 15:07

TOBB’dan Odamıza 23/11/2018 tarih ve 17618 sayılı yazıda; 27/05/2017 tarihli ve30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7’inci maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili amacıyla 48/A maddesi eklenmiştir. Bu düzenleme ile vergisel yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak ön görülemeyen nedenlerle son 1 yıl içinde borçlarını ödeyememiş vergi mükelleflerinin 6183 sayılı kanun 48’inci maddesinde düzenlenmiş olan tescil müessesine göre daha uygun şartlarında borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkan sağlanmasının amaçlandığı belirtilmiştir.

Kanun hükmüne göre; Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve aranan şartları taşımak koşuluyla vadesi 1 yılı geçmemiş alacaklar, Hazine ve Maliye Bakanınca 60 ayı geçmemiş üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunabilecektir.

Ayrıca, 7020 sayılı Kanunun 16’ıncı Maddesi ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 80’inci maddesinin onaltıncı fıkrasına “Cumhurbaşkanı, Kurumun 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen alacakları için anılan Kanunun 48/A Maddesini; en az 3 yıl süreyle prim yükümlüsü olup, son 3 yıl içerisinde verilmesi gereken bildirgeleri kanuni sürelerinde vermiş olanlardan tarihi itibarıyla vadesi 2 yılı geçmemiş borunu borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödeyememiş olanlar hakkında uygulatma ve uyumlu prim borçlarını belirlemeye yetkilidir.” cümlesi eklenmiştir.

Söz konusu Kanun hükümlerine dayanılarak 24/02/2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazete’de vergiye uyumlu mükelleflerin borçların tecili hakkında 2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 23/03/2018 tarihli ve 30369 sayılı Resmi Gazete’de Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No:10) ile 30/03/2018 tarihli ve 30377 sayılı Resmi Gazete’de uyumlu prim borçluların 5510 sayılı Kanunun 88’inci maddesi kapsamındaki prim ve diğer borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin 2018/11500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 30/05/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır. Bilahare Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 15/11/2018 tarihli ve 2018/39 sayılı Genelgesinde 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine tecil ve taksitlendirme işlemlerinin yerine getirilme usul ve esasları düzenlenmiştir.

Belirtilen bu düzenlemelerle yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan vergi ve/veya prim borçlularının borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkan tanınmıştır.

Düzenlemelerden yararlanacak borçlunun;

1-    Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi ve prim ödeme yükümlüsü olması,

2-    Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannameleri ile aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet belgelerini kanuni sürelerinde vermiş olması,

3-    Düzenleme kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenmemiş olması şarttır.

Yapılan düzenlemelerle 01/01/2018 tarihinden itibaren vadesi gelen ve bir yılı aşmayan vergi, resim, harç ve vergi cezaları, sosyal sigorta primleri, ,işsizlik sigortası primleri ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı tecil ve taksitlendirilebilecektir. Borçlar 60 aya kadar aylık eşit taksitler halinde ödenebilecek, tecil ve taksitlendirme işlemlerinde borçlara uygulanmış olan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranları basit usulde uygulanacak, borçların taksitler halinde ödenmesinde yıllık%22 olan tecil faizi çok zor durum derecesine bağlı olarak %1,1 il %16,5 arasında değişen oranlarda uygulanabilecektir. Borçluların 500.000TL’ye kadar olan borçları için teminat aranmayacak, 500.00TL’yi aşan borçlar için ise asan kısmın %25’I oranında teminat alınacaktır.

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamına giren vergi ve/veya prim borçlusu mükelleflerin Hazine ve Maliye Bakanlığının Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No:10) ve SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 15/11/2018 tarihli ve 2018/36 sayılı Genelgesi hükümleri uyarınca ilgili kurumlara müracaatta bulunarak yararlanabilinecektir.