Duyurular
4/b Kapsamındaki Sigortalıların Borçlarının Takip ve Tahsis İşlemleri Hk
Değerli Üyelerimiz,
04.12.2017 14:43

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza gelen yazıda, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'nün 23.10.2017 tarih ve 5334879 sayılı Genel yazısına istinaden; 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun 37 inci maddesinin üçüncü fıkrasında “Süresi içinde ödenmeyen sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primleri, işsizlik primleri idari para cezaları, gecikme zamları, katılım payları Kurum alacağına dönüşür ve bu alacakların tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci, 102 inci ve 106 ncı maddeleri hariç diğer maddeleri uygulanır.” denilmektedir.

Sigortalıların 4/b borçlarını Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı banka şubelerinden bağkur numarası veya T.C. Kimlik numarası üzerinden ödemeleri gerekmekte olduğu belirtilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan 4/b (Bağkur) prim borçlarının ödenmemesi veya 6138 sayılı kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirme işlemi yapılmaması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 6138 sayılı Kanuna göre İcra Takip İşlemleri başlatılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.