Duyurular
TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
Değerli Üyelerimiz,
02.02.2016 13:34

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gelen yazıda; 31/12/2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik ile 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelikte muhtelif değişiklikler yapıldığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda, ekte detaylı sunulan tanım, zorunluluk ve cezai hükümler eklenmekle birlikte yönetmeliğin geçici 1.maddesi 1.fıkrası gereğince, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ve yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve ''Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi'' bulunmayan taşıt sahiplerinin 01/07/2016 tarihine kadar taşıtlarına uygunluk değerlendirmesi yaptırmak ve Taşıt Durum Tespit Belgesi almalarının zorunludur.

Yönetmeliğin 2.maddesine göre de tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşımasında kullanılan ve bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve “Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi” bulunmayan ve Taşıt Durum Tespit Belgesi almış olan taşıt sahiplerinin;

a)2005-2014 model taşıtlar için 31/12/2016 tarihine kadar,

            b)1996-2004 model taşıtlar için 31/12/2017 tarihine kadar,

            c)1995 model ve öncesi taşıtlar için 31/12/2018 tarihine kadar,

Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi almak zorundadırlar. Taşıt Durum Belgesi almayan taşıtlara söz konusu yönetmeliğin 28.maddesi 4.fıkrası (e) bendi gereğince para cezası uygulanacağı belirtilmiştir.

Ayrıca 01/07/2016 tarihine kadar bahsi geçen Taşıt Durum Belgesi alınmayan araçların ve yukarıda belirtilen model yıllarına göre belirtilen tarihlere kadar Taşıt Uygunluk Belgesi/ ADR Uygunluk Belgesi alınmayan taşıtların da tehlikeli madde taşımacılığında kullanılmayacağı ve dolum tesislerinde kabul edilmeyeceği bilgisinin şifahi olarak alındığı ifade edilmiş olup, ilgili üyelerimizin dikkatine sunulur.

Ek: Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik