BODTO Politikalar

1.    BODTO YÖNETİM POLİTİKASI

 

BODTO Toplam Kalite ve mükemmelliği benimsemiş, öğrenen ve gelişen bir organizasyon olarak faaliyetlerinde üye odaklı olmayı, hizmet standartlarını geliştirmeyi, ISO 9001, 14001, 18001,10002 ve benzeri standartların gereklerini kullanarak hizmetlerini etkin ve verimli üretmeyi, paydaşlarına değer yaratmayı, katılımcı, yaratıcı ve yeniliklere açık olmayı taahhüt eder. Oluşturduğu BODTO Entegre Yönetim Sistemi içinde standartlarla birlikte İnsan Kaynakları, Performans Değerlendirme, Stratejik Planlama, Akreditasyon gerekleri gibi birçok şartı belirleyen dokümantasyonu hazırlamış ve uygulamaktadır.

 

BODTO’  nun benimsediği kurumsal değerler,  kendisine duyulan güven, açıklık, iş ve toplum etiği yaklaşımı ile kurum içi ve kurum dışı faaliyet, proje ve etkinliklerini organları aracılığı ile yönetir.

BODTO tüm faaliyetlerinde yönetim anlayışı olarak sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik anlayışı ile hareket etmeyi taahhüt eder. Bu kapsamda hizmet kalitesini artırırken çevresel duyarlılığı ve içinde bulunduğu toplumun beklentilerini ön planda tutar ve destekler.

 

BODTO Üst Yönetimi İnsan kaynağına önem vermekte olup başarının ve takım çalışmasının teşvik edildiği, eğitimlerle desteklendiği ve teknik alt yapı dâhil uygun çalışma ortamını sağlamayı amaç edinir.

BODTO Yönetim Kurulu odanın ekonomik istikrarını, sürdürülebilir gelişmesini ve iyi yönetim uygulamalarının kurum içinde yerleşmesi için kurumsallaşma faaliyetlerini, standardizasyonu ve personelini bu yönde eğitme politikalarını uygulamayı taahhüt eder. Bu nedenle 4 yılda bir Odanın Stratejik Planını yaparak Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerini günceller ve belirlediği Stratejik hedeflere göre çalışır.
 

Bu çerçevede Destek Doküman-37 BODTO Görüş Oluşturma(lobi) faaliyetleri ile faaliyetleri yürütür.

 2.    BODTO MALİ POLİTİKALARI

 

BODTO, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi, dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla Odalara verilen görevleri yerine getirmek üzere 1977 yılında kurulmuştur. BODTO, 5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerinden almış olduğu kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, yayın gelirleri, bağış-yardım, iştiraklerden ve sair gelirlerden oluşan kaynakları ile kuruluş amaçlarını yerine getirmek üzere yapacağı harcamalar için mali politikalarını oluşturur:

 

BODTO, stratejik amaçlarını gerçekleştirmek ve varlığının sürekliliğini sağlamak için ihtiyaç duyduğu mali kaynaklarını, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerini esas alarak, riskin en az olduğu alanda değerlendirir ve mevzuata uygun olarak yönetir.

 

BODTO’ nun bütçesi, plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak verimlilik, tutumluluk ilkelerine ve hesap dönemine göre hazırlanır ve uygulanır.

 

BODTO hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması için ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarını;  yasa ve yönetmeliklere uygun, çevreye duyarlı ve müşteri odaklı hizmet yaklaşımını benimsemiş, ilk elden, yetkili ve yerel tedarikçilerden sağlar. Tedarikçi değerlendirmesi yapar ve bu tedarikçilerle sürdürülebilir işbirliklerinin kurulmasını ve performanslarının geliştirilmesini hedefler.

 

BODTO sabit varlıklarını güvenli, çevreye duyarlı ve uzun ömürlü kullanmak amacıyla; gerekli olan bakım, onarım, temizlik, sigorta, güvenlik hizmetlerini yürürlükte bulunan mevzuata uygun olacak şekilde, konusunda uzman tedarikçiler ile işbirliği yaparak etkin şekilde harcamalarını sağlar ve gerektiğinde elden çıkarılacak sabit varlıkları eğitim amacına yönelik hibe eder.

 

BODTO’ nun yıllık gelirlerine göre (kaynak), harcamalar planlanır. Bu plan çerçevesince harcamalar düzenlenir ve kaynak- harcama dengesi sağlanır. Bütçeden harcama, Yönetim Kurulu Başkanı (veya yetkilendireceği yardımcısı) ve Genel Sekreterin (veya Genel Sekreterin bulunmadığı hallerde yerine Sayman Üye) ortak imzası ile yapılır.

 

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre hareket eden BODTO, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tek düzen hesap planına uygun olarak muhasebe kayıtlarını düzenler. Mali kaynakların ve harcamaların kontrol ve yönetimini kolaylaştırmak için düzenli olarak mali raporlarını hesapları inceleme komisyonuna, ilgili organlara ve oda üyelerine sunar.

 

Odamız Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon Sistemini uygulanmaya başlanmasıyla Mali yapısında da olumlu yönde     farklılıklar oluşmuştur. Bu değişimler ışığında bütçelerimiz; eskiden kaynak, insan ve muhasebe gibi girdi kaynaklı hazırlanırken, günümüzde sonuç ya da amaç odaklı hazırlanmaya başlamıştır. Bunun en önemli sonucu ise “performans esaslı bütçeleme”ye geçiş sağlanmıştır.Odanın vizyon, misyon ve stratejik amaçlarına uygun bütçeler   hazırlanarak daha etkin ve verimli sonuçlar elde edilmiştir.

 

3.    BODTO İNSAN KAYNAKLARI VE KURUMSAL İTİBAR POLİTİKASI

 

BODTO, misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda vermekte olduğu ve vermeyi planladığı hizmetlerini uygun kanalları kullanarak paylaşır ve tanıtır. Hizmet kalitesini yükselterek üye sayısını arttırmayı benimser. Tüm faaliyetlerinde kurumsal yönetişim anlayışı ile paydaşlarının ve toplumun beklentilerini karşılamaya özen gösterir. Bu nedenle çalıştırdığı insan kaynaklarını çok önemser.

 

BODTO bilim ve teknolojik gelişime değer veren, ekip çalışmasını önemseyen, çevreye, topluma ve etik değerlere bağlı, iş sorumluluğuna ve kaliteli hizmet bilincine uygun ve çalışanlarının her birinin ayrı bir değer olduğunun benimsendiği bir politika uygular ve mesleki eğitimlerle hizmet içi eğitimler açısından hiç bir fedakârlıktan kaçınmaz.

 

Bu doğrultuda kendi personeline, üyelerine ve üyelerinin personeline ihtiyacı olan eğitimleri açmaktan itina etmeyen politikalar uygular.

 

BODTO yasalara uygun, hakkaniyetli ve etik değerlere bağlı istihdam politikaları ve personel ilişkileri sürdürür.

Odamız yönetimi ve personelinin benimsediği kurumsal değerler; kendisine duyulan güven, açıklık, iş ve toplum etiği yaklaşımı ile iletişim iklimini korumayı, geliştirmeyi ve hedef kitlelerinde oluşturduğu algıyı yönetmeyi önemsemek, izlemek ve uygulamalarına yansıtmaktır.

 

Ayrıca üyelerinin ve dış paydaşlarının, Odanın gerçekte ne amaca hizmet ettiğini yani karakterini ve değerlerini algılamasını sağlar. Tüm Oda unsurlarının yani iç paydaşlarının Odanın karakter ve yapısını doğru şekilde algılaması amacıyla kurumsal iletişim faaliyetlerini ön planda tutar.

 

Yönetim Kurulu Başkanı, Lobi Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Sekreter Odanın imaj, algı ve itibar çalışmalarından doğrudan yer alır ve sürece etki eder.

 

Üye ve dış paydaşlarını içselleştiren BODTO, üyelerinin ve paydaşlarının sorunlarını çözmede diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket eder. Bu amaçla toplantılar ve çalıştaylar düzenler. Bodrum’un kültürel ve yöresel değerlerini ön planda tutan öğeler ile kaybolan meslekleri turizm odaklı kalkınma amacıyla geliştirir ve değerlendirir.

 

4.    BODTO İŞ YÖNETİMİ POLİTİKASI

                                  

BODTO, misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda hazırladığı 4 yıllık Stratejik Planlarından üçüncüsünü yayınlamış olup bu plan doğrultusunda standartlara uygu olarak Süreç Yönetim Sistemini uygulamaya geçirmiştir.

 

BODTO Üst Yönetimi 4 yılda bir Odanın Stratejik Planını yaparak Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerini günceller ve belirlediği Stratejik Hedeflere göre, bu planla entegre yıllık çalışma ve iş planlarını hazırlar.

Bu amaca yönelik olarak Bodrum Ticaret Odasında etkin çalışma planı yapılabilmesi için Sürç Yönetimi uygulanır ve BODTO Temel Süreçleri ile BODTO Ortak Süreçleri yıllık hedeflerini ve çalışma planlarını kendileri hazırlarlar.

 

Bu hedeflerin ve yıllık süreç planlarının Stratejik Plana ve Üst Yönetim stratejilerine uygunluğunu Genel Sekreter denetler ve Oda Organlarına sonuçları aktarır. Sonuçların değerlendirilmesiyle her yıl güncellenen çalışma politikaları yeniden yayınlanabilir.

 

 

5.    BODTO BASIN –YAYIN, HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM POLİTİKASI

 

BODTO, Bodrum’un tarihini, kültürünü, yerel değerlerini ve turizmini doğru zamanda, doğru bilgiler ışığında web, e-bülten, sms, e-posta, Mavi Dergi, yerel basın ve benzeri güncel haberleşme araçları vasıtasıyla tanıtarak, üyelerimiz, paydaşlarımız, Bodrum halkı ve Bodrum’a gelen misafirlerimize doğru bilgiler aktararak ilçemizin ekonomisinin gelişimine katkıda bulunur.

 

Bodrum’da sürdürülebilir iş yaşamını tesis etmek ve mesleklerin gelişimini sağlamak üzere üyelerinin görüşünü alarak, yönetişim kavramı içerisinde çalışarak politikalarını sık sık günceller. Bu nedenle üyeleri arasında aidiyet duygusunu geliştirerek dayanışmayı sağlamayı öncelikleri arasında tutarak iletişim kurar.

BODTO odanın, yönetimin kendisinin, politikalarının ve faaliyetlerinin tanıtımı için yerel ve ulusal medyayı etkin bir biçimde ve dış paydaşlarıyla birlikte kullanır.

 

BODTO için, yeni fikir ve projelerin geliştirilmesi, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının sürdürülmesi, yeni politikaların üretilmesi için çağının ötesinde bir yaklaşımı esas alarak “Basın Yayın” politikalarının uygulanmasında en güncel donanım ile yöntemlerin kullanılması esastır. Bu politikaların oluşturulmasında ve uygulanmasında tüm kurum ve kuruluşlar ile işbirliği kültürünü ve ortak aklın oluşturulmasını BODTO ön planda tutar. Bu konuda stratejileriyle uyumlu olarak, karşılıklı saygı, açıklık ve güvene dayalı, sonuç odaklı, ortak yarar sağlamayı amaçlayan sürdürülebilir işbirliklerinin kurulması esastır.

 

6.    BODTO BİLGİ YÖNETİMİ VE BİLGİ İŞLEM POLİTİKASI

 

Günümüzde sadece çalışanlarıyla değil; üyeleri, iç ve dış paydaşları ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş ortaklığı bulunan BODTO’nun kullandığı mevcut ve geliştirilebilir arşiv, web gibi bilgi sistemleri açısından kurumun bilgi gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamının yaratılması, stratejik bir önem taşımaktadır. Bilgi güvenliği sağlamak için teknolojik çözümlerle birlikte bilgi işlem teknolojilerinin kullanılarak, oluşabilecek risklere karşı önlem alan ve sürdürülebilir bir sistem BODTO’nun bilgi işlem politikasını oluşturmaktadır.

 

Şifreleme, güncelleme ve gözden geçirme, gibi tüm bilgi işlem konularını içeren BODTO politikaları DD:26 destek dokümanına göre yürütülür.

 

BODTO, güncel ve güvenilir bilgiyi karar alma süreçlerinde etkin kullanmak ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerini dikkate alır, bilginin güvenliğini sağlar, teknolojiyi yakından izler, yeni, uygun, güvenli ve çevreye duyarlı teknolojilerle iş süreçlerini donatır.

 

Bilgi güvenliği sağlamak için teknolojik çözümlerle birlikte oluşabilecek risklere karşı önlem alan Odamız sürdürülebilir bir sistem kurmayı hedefler.

 

Günümüzde hızla kullanımı yaygınlaşan internet ve bilgi sistemleri; bilişim ortamlarında güvenlik tehditleri ve riskleri de beraberinde getirmiştir.  Bu nedenle odamız bilgi güvenliğini sağlamada daha özenli olmaya ve gerekli tedbirlere uymaya kararlıdır. Bu doğrultuda oluşan politikalar şöyle özetlenebilir:

·          Kurum içinde bilgiye ulaşabilirliği şeffaf, güvenilir ve doğru biçimde oluşturabilmek için bilgi ve iletişim teknolojilerinin personel tarafından doğru ve verimli kullanımını sağlamak,

·          Güncel bilgileri takip ederek teknik alt yapıyı geliştirmek,

·          Dijital ortamda oluşabilecek risklerle ilgili tedbirler almak,

·          Üyeleri ve paydaşları ile ilişki kurarak iletişimdeki aksamaları ve riskleri iyileştirmek,

BODTO Bilgi Yönetimi ve Bilgi İşlem Politikası Doğrultusunda BODTO’ da çalışanlar tarafından uygulanacak olan kurallar şöyle özetlenebilir:

·          E-posta Sistemi; isimlendirme ve şifreleme sistemlerinin değiştirilerek bir yıl içinde eski sistemin kullanımı kaldırılacaktır. Böylece yetkisiz kişilerin erişimi engellenecektir.

·          Merkezi Server Sistemi;  web sayfası ve diğer tüm uzantılarda kullanılan şifreler Genel Sekreterlikte toplanacak, gizlilik kurallarına uygun şekilde yetkili personelin izinli/raporlu olduğu durumlarda sistemdeki aksaklıkların oluşmaması sağlanacaktır.

·          Normal şartlarda sistemin mesai saatleri dışında ( Bayram, Cumartesi, Pazar, tatiller) görülebilmesi, ulaşılabilmesi sadece YK iznine bağlı olacak şekilde güvenilir hale getirilecektir. Ancak bir tehdit ile karşılaşıldığın da, acil durumlarda Genel Sekreterin talimatıyla teknik personel yada bilişim hizmetleri satın alınarak müdahale edilebilir.

·          Kullanıcılar kendilerine ait olan e-posta adresinin şifresinin ve bilgisayar giriş şifresinin güvenliğinden ve gönderdikleri e-postalardan kendileri sorumlu olacaklardır. Doğacak hukuki işlemlerden de sorumludurlar.

·          Sistem içindeki tüm bilgisayarlar için BODTO tarafından gerekli virüs programları yüklenmiş olup izinsiz hiçbir kullanıcı bunları kaldıramayacaktır.

·          Sunucu sistemlerinde Active Directory ortamı oluşturulmalıdır.

·          Çalışanlar, kurum içinde resmi görevlerinin dışında sosyal medya ve/veya diğer siteler içinde gezinme yapmayacak, dosya indirmeyeceklerdir.

·          Bilgisayar işletme sistemini büyük ölçüde tehdit eden resim, program ve benzeri şeyler indirilmeyecektir.

·          Üçüncü şahısların BODTO içinde internet kullanmaları Genel Sekreter ve/veya Genel Sekreter Yardımcısının iznine bağlı olarak Misafir Şifreleri Birim Yöneticileri tarafından kayıt tutularak yerine getirilir.

·          Bütün kullanıcılar kendi bilgisayarlarının ve iletişim sisteminin güvenliğinden sorumlu olup ‘laptop’ kullanmalarında da dikkatli olacaklardır.

·          Sunucuda ki güncelleme ayarları periyodik olarak otomatik güncellemeye izin verir şekilde olacaktır.

·          Cihaz yazılım ve veri tabanı Genel Sekreter izni olmadan kurum dışına çıkarılmamalıdır.

·          Personel veya ziyaretçiler yetkisiz oldukları bilgisayar ya da alanlara giriş yapamazlar.

·          Sorumlu personel, teknik personel ve hizmet satın alınan teknik danışman dışında bilgisayarlar üzerinde ağ ayarları, kullanıcı tanımları, kaynak profilleri ve benzeri düzenlemeler hiçbir şekilde yapılamaz.

·          Bilgisayarlara lisanssız program yüklenemez ve bu durumda hukuki sorumluluk kullanıcıya aittir.

·          Periyodik aralıklarda penetrasyon testi (içeriden ve dışarıdan sisteme sızma) yaptırılacaktır.

·          Odaya ait Ticaret Sicil Birim bilgileri T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında, Oda Sicil Birim bilgileri TOBB sisteminden alınmaktadır.

·          Veriler operasyonel ortamda on-line olarak farklı disk sisteminde farklı disk volümlerinde of-line olarak da NAS, dış ortam diski ve benzeri ortamlarda yedekleri ilgili personel tarafından alınır, arşivlenir ve listeleri hazırlanarak 10 yıl saklanır. Bir yılın sonunda gerek otomatik gerekse manyetik arşiv oluşturulmak ve saklanmak üzere KYT’ ne teslim edilir.

·          Kablosuz ağlar için wi-fi procted Access WPA şifreleme kullanılmaktadır.

 

SONUÇ: Bilgi Yönetimi Politikası dâhil BODTO tüm politikalarını hayata geçirirken “Kurumsal Bilgi, Yönetim ve Güvenlik” kavramlarının önemini ortaya koymak için ayrı bir destek doküman olarak “DD No:28  BODRUM TİCARET ODASI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÜVENLİK KURALLARI” dokümanını hazırlamıştır. Burada anlatılmayan diğer tüm kurallar bu dokümandaki gibi BODTO ‘da uygulanacaktır.

 

 

7.    BOTO ÜYE/MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

 

BODTO üye bilgilerinin korunması, istatistikî bilgilerinin doğruluğu, kaynakların etkin şekilde kullanılması açısından güvenilir kimliğe sahiptir. Şeffaflık ve tarafsızlık; Oda üyeleri; şikâyet, talep ve sorularını; doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay bir şekilde istedikleri bilgilere her an ulaştırabilmektedir. Oda tarafından, üyelerinin herhangi bir konu hakkında başvurdukları şikâyet, talep ve soruları ön yargısız ve adil bir şekilde BODTO Entegre Yönetim Sistemi içinde Kalite ve Akreditasyon Standartları gereklerine göre incelenir, sonuçlandırılır ve yanıt verilir.

 

Oda üyeye verdiği hizmetlerin kalitesini artırmayı temel ilke haline getirmiştir. BODTO Entegre Yönetim Sistemi ve Akreditasyon sistemini oluşturmuş, akredite olmuş ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ettirmektedir.

 

Üyelerinden, organ üyelerinden ve diğer kanallardan gelen Odaya ve ilçemize ait sorunları çözerken; çözüm odaklı, hızlı, üretken bir şekilde uygulanabilir çözüm önerileri üretir ve uygulamaya koyar.

 

BODTO’ nun kuruluşundan bugüne üye verilerin korunması son derece önemlidir. Bu nedenle kişisel veriler her zaman gizli tutulmaktadır. Oda, üyeye ait sicil ve tescil bilgilerini, mali bilgileri, istatistiki bilgileri ve sisteme ait diğer bilgileri daima güncel halde tutar.

 

Üyelerinin iş gelişimi için her türlü eğitim. çalıştay, fuar vb. organizasyonları düzenleyerek Oda iletişim araçlarıyla planlı ve hızlı olarak gerekli taraflara duyurur.

 

BODTO, müşterilerinin şikâyet, dilek ve önerilerini kolayca iletebildiği, bu taleplerin hızlı, etkin, objektif, adil ve gizlilikle ele alındığı, yasalara uygun şekilde değerlendirildiği ve gerekli iyileştirmelerin yapılarak müşteri odaklı yaklaşımın takip edildiği bir müşteri memnuniyet sistemini taahhüt eder.

 

Üyelerin kendilerine sunulan hizmetten ne beklediklerini ve geri bildirimlerini toplar ve bunları iyileştirmek için amaç ve hedeflerini ortaya koyar. BODTO bu politikalarını TS EN ISO 10002 MMYS şartları standardı gereklerine göre yürütür. (Destek Doküman 14)

 

8.    BODTO KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKASI

 

5174 sayılı TOBB Odalar ve Borsalar kanunu gereği kurulmuş olan Bodrum Ticaret Odası; bu yasanın 12.maddesinde verilen görevleri çoğunlukla şirketleşmiş tacir ve tüccarlardan oluşan üyelerine sunmaktadır. Üyelerinin çoğunluğu şirketleşmiş olsa da kurumsallaşmaları yeterli düzeyde olmadığı için onların kurumsal gelişimlerini sağlamak, iş geliştirmek ve rekabet güçlerini arttırmak, mesleki etkinliklerini güçlendirmek, ihracatta, turizm ve tanıtım faaliyetlerinde yurt dışı ilişkilerini geliştirmek, eğitim ve benzeri hizmetleri onlara sunmak görevlerini üstlenmiştir.

 

2013 yılından itibaren A kategorisinde Akredite olan Odamız, Üyelerine kaliteli hizmet ilkelerinden ödün vermeden sürekli gelişen, katma değer yaratan ve özgün bir BODRUM için ilgili yasa ve mevzuatlar çerçevesinde % 100 üye memnuniyetini hedefleyen Odamız bu görevlerini yürütürken çeşitli politikalar üreterek çalışır.

 

Bunun için aşağıdaki hedefleri belirlenmiştir:

 

·         Üyeleri ile sağlıklı iletişim kurmak ve ihtiyaçlarının göz önüne alınmasını sağlamak.

·         Üyelerinin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak.

·         Müşteri ve sunulan hizmetlere odaklanmış bir işletme yaklaşımı oluşturmak.

·         Tüm üyelere eşit ve tarafsız hizmet sunmak.

·         Hizmet kalitesini yükselterek müşteri memnuniyetini artırmak.

·         Çalışanların bilgi ve deneyimlerini paylaşacağı, takım çalışmasına önem veren bir çalışma ortamı oluşturmak.

·         Hizmet sunulan her alanda standart bir performans seviyesi elde edilebilmesi için işleyişi süreç bazlı oluşturmak ve entegre etmek.

·         Bilgiye çabuk ulaşan, işleyen ve dağıtan bir kurum olma yolunda teknolojik altyapıyı ve sistem entegrasyonunu geliştirmek.

·         BODTO Entegre  Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek

·         Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal genellikler ile üye gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.

·         Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, üyelerimizi, taşeronlarımız ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak.

 

9.    BODTO ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

BODTO faaliyetlerinin gerçekleşmesinden etkilenebilecek tüm paydaşlarına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar, ilgili standartlara uygun hareket eder ve gerekli tüm önlemleri alır ve uygular. Bu amaçla doğayı ve çevreyi koruyacak özen ve hijyen kavramının üyelerinde ve çalışanlarında yerleşmesi için gereken çabayı gösterir ve bunun için bilinçlendirme  eğitimleri düzenler.

 

Odamız, Bodrum yarım adası ormanlık alanlarının, denizinin ve endemik türleri ile flamingolar gibi yörede bulunan birçok canlı türünün korunması amacıyla her türlü sosyal proje, lobi faaliyetini ve işbirliğini göz önünde tutarak verimli bir şekilde gerçekleştirir.

 

Bodrum mandarini, üzümü, zeytini gibi birçok ürünün korunarak geliştirilmesinde ve turizm faaliyetleri ile birlikte kullanılmasın da ilgili kurum, kuruluş ve girişimcilerle işbirliği yaparak sonuç odaklı adımlar atar.

Doğal kaynakların korunmasına yönelik bilinçlendirme faaliyetleri yapar.

 

Çalışma alanlarında gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve standartlarına uygun olarak çalışanların, kiracıların, ziyaretçilerin ve tedarikçilerin karşılaşması olası tehlikelere karşı gerekli önlemlerin alındığı, iş sağlığı ve güvenliği performansının sürekli iyileştirildiği, güvenli ve sağlıklı ortam sağlar.

 

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini yerleştirmek ve doğru davranış alışkanlıkları kazandırmak için çalışanlarına sürekli eğitim imkânları sunar.

 

İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmak için çalışır. (Destek Dokümanlar 15,16 ve 19)

 

10.  BODTO ULUSAL VE ULUSLARARASI TANITIM, TEMSİL VE TİCARET POLİTİKASI

 

BODTO, misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda vermekte olduğu ve vermeyi planladığı hizmetlerini uygun kanalları kullanarak paylaşır ve tanıtır. Ayrıca tanıtım ve temsil amacıyla Bodrum Yarımadasının turizm, ticaret, tarım, sanayi ve üretimi konularında ulusal ve uluslararası tüm kanalları kullanırken Muğla ili ve yarımadada ki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üyeleri ve tüm Bodrum kamuoyu ile paylaşarak, onları destekleyecek politikalar izler.

 

Üyelerinin uluslararası ticaret gereklerini belirleyen bunlara istikrarlı bir şekilde cevap verebilen çalışmaları planlar ve uygular.

 

Uluslararası temsil politikaları içinde üyelerinin tanıtım ve ikili ilişkilerine yön veren çalışmalar yapar, fuarlara katılır ve üyelerinin katılımı için onları destekler.

 

Üyeleri için Dış Ticaret, Pazar Araştırmaları, İhracat Usulleri ve benzeri konularda eğitimler düzenleyerek onları destekler.

 

11.  BODTO BİLGİ DESTEK VE DANIŞMANLIK POLİTİKASI

 

BODTO meslekî bilgi, eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini üyelerinin ve diğer sektör temsilcilerinin görev ve hizmet alanlarına göre yapılacak plânlamalar ve sağlanacak mutabakatla yürütür. Bu kapsamda yaşam boyu eğitim ve rehberlik kapsamında, meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin firmalara ve çalışanlarına ulaştırılması için görev ve çalışma alanlarının özelliklerine göre gerekli işbirliği ve koordinasyonu gerçekleştirmeyi sağlar. Bu nedenle BODTO Eğitim Merkezini kurmuş olup Muğla SK Üniversitesi, Bodrum Belediyesi ve özel eğitim firmalarıyla işbirliği içinde çalışmalarını sürdürür.

 

Meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmanın ayrım yapmadan herkesin hakkı olduğunu savunur.

 

Hizmetlerin tasarımı, planlanması ve yapılandırılmasında, yaşam boyu rehberlik anlayışı temel alınmakta olup katılımcılarla iş kolları ve firmada ki görevleri arasında entegrasyon sağlanır.

 

Sosyal, ekonomik, eğitsel vb. boyutlarda farklı hedef gruplarının ihtiyaçları dikkate alınır.

 

Hizmetlerde ülkenin eğitim, insan gücü, iş piyasalarına ilişkin temel politikaları ve işleyişi, İşgücü hareketliliği ve uyum kapsamında Avrupa Rehberlik Ağı ile bütünleşmeye imkân verecek şekilde AB perspektifi dikkate alınır.

 

Sunula hizmetlerde, çalışan personel ile hizmet alan dış katılımcıların nitelik ve yeterlilikleri ile uzmanlaşma ve yetiştirme usulleri, tarafların özelliklerine göre belirlenir, sağlanır ve geliştirilir.

 

Eğitim ve danışmanlık hizmetlerin de eğitimin konusu, veren yetkinlikteki kişinin araştırılmasından başlayarak izleme, değerlendirme ve kalite sağlayacak süreç işleyişi oluşturulur, uygulanır ve geliştirilir.

 

Üyelerin araştırma, geliştirme ve ilgili hizmet birimlerini bu konuda destekleme konuların da BODTO Dış Ticaret Araştırma Eğitim Proje Birimi oluşturulmuştur.

 

12.  BODTO İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİM POLİTİKASI

 

BODTO stratejik düşünce yöntemleri ile üyelerinin iç ve dış ortamlarını ve rekabeti etkileyen faktörleri doğru analiz etmeye; yaratıcı stratejik kurgu, tasarım ve politikalar geliştirmeye; yeni iş/proje geliştirme, değerlendirme ve planlamalarını hazırlamaya ve sergilenmesi gereken stratejileri, davranış biçimlerini, kavram ve analiz tekniklerini üyelerinin ve firma çalışanlarının öğrenmesine yardım eder. Bunları gerçekleştirebilmek için eğitimler, çalıştaylar ve seminerler düzenler. Bu doğrultu da kendi personeline, üyelerine ve üyelerinin personeline ihtiyacı olan eğitimleri açmaktan itina etmeyen politikalar uygular.

 

·  BODTO’ nun stratejik yönetim ve iş geliştirme konusundaki yaklaşımı bağımsız ve önyargısızdır.

·  BODTO’ nun rolü üyelerinin, Bodrum daki diğer kurum ve kuruluşların,  müşterilerinin ihtiyaçlarına göre, en iyi yüksek performanslı stratejik planlama sistemlerini kurmalarına yardımcı olmaktır.

·  Girişimcilik eğitimleri ve yeni yatırımcı girişimci yetişmesini sağlamayı hedefler.

·  BODTO’ nun amacı stratejik perspektifle bakılarak, girişimciliğe bir başlangıç sağlanmasında yardımcı olmak;  bu doğrultuda Stratejik Girişimciliği” öğretmektir.

·  Strateji Geliştirmek, Yeni İş/Proje Geliştirmek, Mevcut İş Geliştirmek, Yatırım Projesi/İş Geliştirme Ön Yapılabilirlik Etüdü, İş Planının Hazırlanması, Proje Yönetimi, Stratejik Yönetim, Girişimcilik ve İş Geliştirme yöntemlerinin nasıl kullanılacağı üzerine odaklanmış çalışmaları destekleyici politikalar izler.

 

BODTO