BODTO EYS Kapsamı, Vizyon & Misyon
Bodrum Ticaret Odası, iş dünyasın da aktif, başarılı ve tecrübe sahibi yönetimi, meclisi ve komite üyeleriyle birlikte istihdam etmiş olduğu uzman personelin bilgi ve becerilerini birleştirerek, üyelerinin öneri ve fikirlerini sürekli araştırarak, akademik kurumlar ile çalışarak, planlarını ve çalışmalarını bu doğrultuda yapmaktadır. Bu nedenle 2005 yılında kurduğu ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemini önce ISO 9001: 2008 KYS ‘ne sonrada ISO 9001:2015 KYS ‘ ne yükseltmiştir. 2016 itibarıyla ise BODTO ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİNE sahip olan Odamız bu doğrultuda “Sistem Kapsamı” nı genişletmiştir. Böylece Yönetim Sistemi içine risk tabanlı Süreç Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, ISO 14001 ÇYS, ISO 18001 İSGYS şartları ile Stratejik Planlama ve TOBB Akreditasyon Gereklerini de alarak bütünleşik bir sistem oluşturmuştur. Bu sistem içine standartların gereklerinden kurumda uygulanabilir olan tüm ilgili maddeler alınmış ve buna bağlı ve Süreç Yönetimine uygun Organizasyon Şeması ve dokümanları kapsam içine ilave edilmiştir. Bilgi Yönetimi ve süreçlerin bilgiye kolay ulaşımı konusunda Destek Dokümanlar tanımlanmış olup Odanın son on yıl içinde ki tüm uygulama kazanımları doğrultusunda doküman sistemine yenileri de eklenip güncellemeler yapılarak 2016 yılında yeniden yayınlanmıştır.
 
BODTO, tüm standartların ortak dokümanları olan Prosedürler, Talimatlar, Formlar,  Ortak Süreçleri Dokümanları. Dış Kaynaklı Dokümanlar, Dış Kaynaklı Formlar, Yasal Mevzuat ve İç Yönetmeliklerden oluşan sistemi hazırlayıp bunlara önce süreçlerin bilgiye ulaşımını kolaylaştıracak Destek Dokümanları eklemiştir. Bu çalışmalar esnasında 2014-2017 Stratejik Planını yayınlamıştır.  BODTO;  bu plana uygun olarak Kalite El Kitabı, Personel El Kitabı, Meslek Komiteleri El Kitabı, Yönetici El Kitabı, Acil Durum ve İlk yardım El Kitabı gibi birçok yayını iç ve dış paydaşların bilgiye ulaşımını esas alan bir yöntem olarak sistem kapsamı içine almıştır.
 

Yukarıda kapsamı özetlenen BODTO Entegre Yönetim Sistemi içinde üretilen Bodrum Ticaret Odası’nın görevleri 5174 sayılı kanunla belirlenmiş olup 2014-2017 BODTO Stratejik Planına göre yürütülen hizmetler ana başlıklar itibariyle şöylece özetlenebilir:

·         Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak,

·         Mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak,

·         Sanayi ve ticaretin gelişmesini sağlamak,

·         Üyeleri arasında dürüstlük ve işbirliğini sağlamak,

·         Sanayinin gelişmesini sağlayıcı öneri ve faaliyetlerde bulunmak,

·         Dış ticarete ait belgelendirme işlemlerini yapmak,

·         Mesleki kararlar almak,

·         Sanayi ve ekonomi için hazırlanan yasa ve mevzuatlar hakkında görüş bildirmek,

·         Üyelerine eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,

·         Ticari ve sınai ihtilaflarda hakem görevi yapmak,

·         Bakanlıkça verilecek görevleri yerine getirmek,

·         Ekonomi ile ilgili yöresel bilgileri derlemek ve duyurmak,

·         Laboratuvarlar kurmak,

·         Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri kurmak ve işletmek,

·        Ticaretin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla fuarlar, sergiler, müzeler, mağazalar, depolar, kredi müesseseleri, kütüphaneler açmak.

 

BODTO, ilgili mevzuat çerçevesinde kapsamı ana başlıklar olarak belirlenmiş bu hizmetleri Türkiye’de yer alan diğer Odalar ile entegre bir şekilde çalışarak hayata geçirir. BODTO Yönetimi diğer Odalar ile sürekli iletişim içerisinde bulunarak etkin bir işbirliği kurulmasını sağlar.

 

 

MİSYON

 

5174 sayılı TOBB Odalar ve Borsalar kanunu gereği kurulmuş olan Bodrum Ticaret Odası; bu yasanın 12.maddesinde verilen görevleri çoğunlukla şirketleşmiş tacir ve tüccarlardan olu­şan üyelerine sunmaktadır. Üyelerinin çoğunluğu şirketleşmiş olsa da kurumsallaşmaları yeterli düzeyde olmadığı için on­ların kurumsal gelişimlerini sağlamak, iş geliştirme ve reka­bet güçlerini arttırmak, mesleki etkinliklerini güçlendirmek, ihracatta, turizm ve tanıtım faaliyetlerinde yurt dışı ilişkilerini geliştirmek, eğitim ve benzeri hizmetleri sunmaktadır.
 

Üyelerine kaliteli hizmet ilkelerinden ödün vermeden sürekli gelişen, katma değer yaratan ve özgün bir BODRUM için ilgili yasa ve mevzuatlar çerçevesinde % 100 Üye memnuniyetini hedefleyen odamızın misyonu aşağıda özetlenmiştir:

 

·        Üyelerinin faaliyetleri esnasında ihtiyaç duydukları belge­leri onlara sağlamak,

·        Bilinçli turizmci, üretici, imalatçı ve tüccar yetiştirebilmek için eğitim ve danışmanlık hizmetlerini profesyonel bir an­layışla üyelerine götüren bir oda olarak üyelerinin eğitim, proje, ARGE, inovasyon gibi konularda ihtiyaçlarını karşıla­mak,

·        Üyelerine, müşterilerine ve paydaşlarına kaliteli hizmet sunmak,

·        Tüm sektörlerde katma değer yaratacak projeler üretmek,

·        Üyelerine Hukuki ve Mali konularda danışmanlık yapmak,

·        Bodrum’un ve üyelerinin ulusal ve uluslararası tanıtımını yapabilmek,

·        Üyeler ile devlet arasındaki ilişkileri hukukun üstünlüğüne dayanarak tarafsız olarak yürümek ve

·        Akredite Oda olarak her alanda dünya standartlarına ulaşmak.

 

VİZYON

 

BODTO meslek ilkelerinden taviz vermeden, tarafsızca ve dürüst ola­rak ticari İhtilafları önleyen veya çözümünde rol üstlenen bir oda olarak, sosyal sorumluluk bilinci içerisinde bölgesinde li­der olmak için hizmetlerini gerçekleştirmektedir.
 

BODTO kendi yöresinde doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini koruyarak, üyeleriyle birlikte katılımcı yönetişim anlayışı ile ekonomik büyüme sağlayarak çağdaş ve özgün bir yapıya ula­şılmasına yön veren, aynı amaçlarla Türkiye ve Dünya çapında öncü bir “Meslek Kuruluşu” olmayı amaçlamaktadır.

Uluslararası bir marka olan Bodrum için gelecekte ulusal ve uluslararası düzeyde bir marka haline gelmek isteyen kuru­mumuz Bodrum Yarımadasında buna yaraşır şekilde öncülük yapan yön veren bir meslek örgütü olmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda:

 

·        Bodrum’un turizm, ticaret, eğitim ve kültür merkezi olması­na öncülük etmelidir.

·        Turizme dayalı tanıtım ve pazarlama konularında Bod­rum’da öncülük eden bilimsel toplantı ve paneller düzen­leyerek üyelerini bu yönde eğiten bir oda olmalıdır.

·        Ticari hayatta küresel gelişmeleri yakından izlemeli ve üyelerine aktarmalıdır.

·        Yönetişim kavramını üyeleriyle birlikte uygulayan bir Oda olmalıdır.

·        Üyelerinin katılımcılığını arttırmak için faaliyetler düzen­leyen bir oda olmalıdır.

·        İç ve Dış paydaşlarıyla birlikte proje üreten bir Oda olmalı­dır.

·        Meslek Komiteleri, üyeleriyle daha aktif olarak ilişki kuran bir Oda olmalıdır.

·        Kurumsal olarak kendisinin ve üyelerinin girişimci olduğu, yeni girişimcileri özendiren ve destekleyen bir Oda olmalı­dır.

·        Personelimiz, üyelerimiz ile toplumumuzun tüm kesimleri için özgün bir kurum haline gelerek bölge genelinde katma değer yaratan lider bir oda olmalıdır.

·        Toplumumuzun tüm kesimleri için fark yaratan, şeffaf, katı­lımcı, güvenilir ve etkin bölgesel bir meslek odası olarak bu özelliklerini kalite kavramıyla genişleterek sürdürmelidir.

·        A kategorisi Akreditasyonunu tamamlamış Oda olarak, AB normlarında uluslararası bir Oda olmalıdır.

 

BODRUM TİCARET ODASINDA TEMEL DEĞERLERİ

 

·        Kamu yararını gözeterek, üyelerin menfaatlerini, toplumun çıkarlarını korumak için eşit, tarafsız ve kanuna uygun hiz­met sunar.

·        ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı şartlarıyla ve Akreditasyon ilkelerine uygun çalışır.

·        Hizmet üretirken, iletişim, etkileşim ve yönetişim temelli uygulamalar gerçekleştirir, ekip çalışması ve değişme açık işbirliğini ön planda tutar.

·       Odamızda kendisine saygı, üyelerine saygı, çalışanına saygı ve çevresine saygı ve sorumluluk duyan kurumsal bir anlayış hâkimdir.

·        Görevlerini şeffaf ve hesap verilebilir iş disipliniyle yerine getirir.

·        Üye menfaatini esas ala, çalışanları istekli, özverili, üretken ve sorumlu bir anlayışla görevlerine ağlıdır.

·        Kamu yararını gözeterek üye çıkarlarını korur.

·        Güven verir ve toplumsal sorumluluk gösterir.

·        Sürekli öğrenen kuruluş olarak yenilikçidir.

·        Ayrım yapmadan hizmet sunar.

·        Tüm personelin birlik ve beraberlik içinde çalışmasını sağlar
 

BODTO’NUN STRATEJİK AMAÇLARI

 

Bodrum Ticaret Odası ’nın 2014-2017 Stratejik Planı, tüm pay­daşların katılımı esasıyla hazırlanmıştır. Bu plan, Odamız kalite politikası doğrultusunda, sürekli kaliteli hizmet ve sürdürülebi­lirlik felsefesine uygun olarak belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için, yakın gelecekle ilgili çalışmalarında bir planlama niteliği taşımaktadır. Durum Analizi (İç ve Dış Çevre Analizleri),Paydaş Çalıştayı ve diğer tüm doküman araştırmaları ve tespitler sonu­cunda BODTO’ nun en önemli üç bileşeni şöyle tespit edilmiştir:

1. Odamızın güçlü bir mali yapıyla bölgesinde etkili ilişkileri olan, yaptırım yanı güçlü bir yönetim ve yetkin personele sahip olması,

2. Üye ilişkilerini geliştirebilen, kaynaklarını etkin planlaya kullanan, böylece bölgesel kalkınmayı yönlendirebilen yapı­sı ve

3. Kurumsal yönetişim kavramını içselleştirerek kurumsallaş­masını ileriye taşıyarak hizmetlerini geliştirebileceği bilinci.

Stratejik Amaçlar bu güçlü yönler esas alınarak hazırlanmış olup zayıf yönlerin güçlendirilmesi ile tehditlerle başa çık­ma stratejileri olarak belirlenmiştir. Bu noktalardan yola çı­kınca çalıştay sonuçlarına göre 10 başlık halinde Stratejik Planda verilen BODTO Stratejik Amaçlarını içine alan temel gelişme yönleri şöyle gruplanabilmektedir:

 

BODTO’NUN GELİŞME YÖNLERİ

 

1.     BODTO’NUN VE ÜYELERİNİN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ

2.     PAYDAŞLARLA BİRLİKTE ÇALIŞMA KAPASİTESİNİ GELİŞTİREREK ÜYE HİZMETLERİNİN ARTTIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ

3.     BÖLGESEL KALKINMA İÇİN ÜSTLENİLEN GÖREVLER VE SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BODTO