MUĞLA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI DUYURULARI

Muğla İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 70,71 ve72 sayılı kararlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Asker Uğurlamaları ve Düğünlerde Uygulanacak Tedbirler

İçişleri Bakanlığımızın belirtilen Genelgeleri doğrultusunda; Valiliğimiz tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi uyarınca aşağıda belirtilen tedbir kararlarının alınması ihtiyacı duyulmuştur.

1- Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir. Asker uğurlamaları, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşlarımızın sağlığını ve ülkemizin salgın ile mücadelesindeki başarısını riske atmaktadır.

Bu çerçevede İlimizde asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına;

Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine,

2-    Otogar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dâhil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine,

3-    Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair bir örneği ekte sunulan taahhütname alınmasına,

4-    Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili Valiliğimiz/Kaymakamlıklarımıza bildirilmesine,

5-    Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, Valiliğimiz/Kaymakamlıklarımızca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesine,

6-    İlgi Genelge ile İlimizde düğün salonlarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecekleri kararı alınmış ve düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerde uyulması gereken esaslar Valiliğimize bildirilmiş ve bahse konu etkinliklerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması gerektiği belirtilmişti.

Buna rağmen bazı yörelerde sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle üç güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı, bu nedenlere bağlı olarak ülkemiz genelinde bazı mahalle ve köylerin karantinaya alınmak zorunda kalındığı görülmektedir.

   Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda;

7-    Köylerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin; aynı gün içerisinde kalacak şekilde, en erken 10:00 ve  en geç 24:00 saatleri arasında yapılmasına;

Yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

65 Yaş ve Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Turizm Amaçlı Kaldırılması /Esnetilmesi


İçişleri Bakanlığımızın “65 Yaş ve Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılması /Esnetilmesi” konulu Genelgeleri ve İlimiz 2020/59 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararında; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri haricinde sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. İlimize turizm amaçlı gelen 65 yaş ve üzeri yabancı uyruklu kişilerin tatil süreleri boyunca belirtilen kısıtlama kararından muaf tutulmasına karar verilmiştir.
 

18 Yaş Altındaki Vatandaşlarımızın Seyahati 

 

İçişleri Bakanlığımızın belirtilen Genelgeleri doğrultusunda; Valiliğimiz tarafından İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi uyarınca aşağıda belirtilen tedbir kararlarının alınması ihtiyacı duyulmuştur.

 

 1. İlimiz 31.05.2020 tarih ve 2020/51 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararının 4. maddesinin iptaline;

 2. İlgi (a) Genelge ile o tarihte sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile seyahat izin belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecekleri, ilgi (b) Genelge ile 18 yaş altı çocuk ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının, ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılması hususları düzenlenmişti.

   

  Gelinen aşamada, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili Bakanlıklarla yapılan görüşmeler sonucunda; 

   

  • 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerimizin şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerinde yanlarında veli/vasisi bulunması şartının kaldırılmasına, 

  • Bu kapsamdaki çocuk ve gençlerimizin, karayolu, deniz veya hava yolu ile yapacakları seyahatlerin ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen (pandemi süreci öncesinde olduğu şekliyle) esaslar çerçevesinde yapılmasına, 

  • Kendi başlarına yolculuk yapacak çocuk ve gençlerimizin seyahatlerinde de toplu taşıma araçlarına yönelik Bakanlığımızca çıkarılmış olan Genelgeler ile Koronavirüs Bilim Kurulu Rehberinde yer alan hususlara riayet edilmesine karar verilmiştir.

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 28.02.2021 tarihinde yazdırılmıştır.