SİGORTA ACENTELERİNİN DİKKATİNE

Bilindiği üzere 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasına göre; sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, faaliyete geçebilmek için, faaliyet göstermek istedikleri her bir sigorta branşında Müsteşarlıktan ruhsat almak zorundadır.

Anılan Kanunun 21. maddesinin ikinci fıkrası ise, sigorta brokerliği faaliyetlerinin ancak Hazine ve Maliye Bakanlığından alınacak brokerlik ruhsatı ile yapılabileceği hükmünü amirdir.

Yine bahsi geçen kanunun 23. maddesinin birinci fıkrasına göre, sigorta acenteliği yapmak isteyenlerin Birliğimizce tutman Levhaya yazılı olması gerekmektedir.

Söz konusu hükümlere rağmen; Hazine ve Maliye Bakanlığına muhtelif tarihlerde intikal eden ihbarlarda;

- Royalist Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.

- QlC Intemational Sigorta Brokerliği A.Ş. ve

- Chubb European Group Sigorta Brokerlik Ltd.

şirketlerinin yurt dışında veya Türkiye'de yerleşik sigorta ve reasürans şirketlerinin unvanlarının birebir aynı veya çok benzeri unvanları ile şirket kuracak, bu şirketleri ticaret siciline tescil ve ilan ettirdikleri ancak, herhangi bir ruhsat talebinde bulunmadan başka sigorta ve reasürans şirketlerinin unvanları ile kurup sicile tescil ilan ettirdikleri bu şirketler ile usulsüz kefalet sigortası poliçesi teminatı verdikleri, bu teminatlan ise özellikle kamu ihalelerine katılan şirketlere verdikleri belirtilmektedir.

Bu çerçevede; Bakanlıkça her üç şirketin kurucuları ve yetkilileri ile tespit edilecek diğer sorumluların, haklarında gerekli kovuşturmanın yapılması ve usulsüz faaliyetlerinin men edilmesini sağlamak üzere gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

Ancak; Bakanlığa intikal eden yeni bilgiler çerçevesinde, yukarıda anılan şirketlerin özellikle kamu ihalelerine katılan şirketlere usulsüz ve geçersiz kefalet sigortası teminatı sağlamaya yetkili olduklarına dair yanıltıcı bilgi vermeye devam ettikleri anlaşılmıştır.

Bu itibarla,

1. Yukarıda anılan şirketlerin söz konusu faaliyetlerde bulunabilmek için gerekl i herhangi bir izne veya ruhsata sahip olmadıkları, dolayısıyla, sigortacılığa dair tüm faaliyetleri ile verdikleri kefalet sigortası teminatlarının herhangi bir geçerliliği bulunmadığı,

2. Bir kamu kurumu ihalesine katılabilmek için kefalet sigortası teminatı almak isteyen, Oda/Borsanıza kayıtlı üyelerinizin, Bakanlığın https://www.hmb.gov.tr/sigorta-sirket1eri adresinde yer alan ve kefalet sigortası teminatı sağlayan sigorta şirketlerinin bir listesine ulaşabilecekleri,

3. Ancak, bu listede yer alan şirketler ile benzeri ticari ünvana sahip olup, sigortacılık yapma yetkisine sahip olmayan şirketlerin mevcudiyeti ihtimaline karşı söz konusu listede bulunan şirketlerle doğrudan iletişim kurulması gerektiği,

4. Türkiye'de yasal olarak faaliyet gösteren ve kefalet sigorta teminatları için aracılık yapabilecek sigorta acentelerine https://www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugıı/SigortaAcenteleri/Sayfalar/Levhaya- Kayitli-Acente-Sorgu-Sayfasi.php adresindeki listelerden, sigorta brokerlerine ise, Sigorta Brokerleri Derneğinin http://www.sbd.org.tr/tr/brokerlerimiz adresindeki listeden ulaşabileceği,

5. Ancak yukarıda sigorta şirketleri için yapılan açıklama doğrultusunda, Levhaya kayıtlı sigorta acenteleri ile anılan demeğin listesinde yer alan brokerlik şirketleri ile benzeri unvanlara sahip yetkisiz acente ve brokerlerin mevcut olabileceği dikkate alınacak, doğrudan anılan listelerde yer alan yasal acente ya da brokerlik şirketleri ile iletişim kurulması,

hususlarında dikkatli olunması gerekmektedir.

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 13.07.2024 tarihinde yazdırılmıştır.