e-TEBLİGAT HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun Elektronik Tebligat başlıklı 7/a Maddesinin verdiği yetki ile yeniden düzenlenen Elektronik Tebligat Yönetmeliği 6 Aralık 2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi adıyla yeni bir uygulama devreye alındı.

Peki Kimler Elektronik Tebligat Kapsamına Alındı?

Yönetmelik kapsamında aşağıdaki kurum ve kuruluşlara aralarında mahkemelerin de bulunduğu tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından elektronik tebligatların PTT vasıtasıyla yapılma zorunluluğu getirildi.

a)   10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

b)  5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

c)   Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

ç)   Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

d)  Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

e)   Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

f)    Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.

g)   Noterler.

ğ)  Baro levhasına yazılı avukatlar.

h)  Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

 

Ayrıca yukarıda sayılanlar dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin talepleri halinde elektronik tebligat adresi verilecek olup, bu durumda olan kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması da zorunlu hale geldi.

İşletmeler Ne Yapmalı?

PTT tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Projesi 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla devreye alınmıştır. Kanun kapsamında adres oluşturulması için gerekli bilgiler;

  • İlgili kamu kurum veya kuruluşundan,

  • Mahallî idareler bakımından İçişleri Bakanlığından,

  • İlgili kamu iktisadi teşebbüsünden,

  • İlgili kamuya ait ortaklıktan,

  • Şirketler ve kooperatifler bakımından Gümrük ve Ticaret Bakanlığından,

  • İlgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veya üst kuruluşundan,

  • Türkiye Noterler Birliğinden,

  • Türkiye Barolar Birliğinden istenmiş olup adreslerin oluşturulması yine aynı kanal üzerinden sağlanacaktır.

Bu doğrultuda mevcut kanun ve yönetmelik gereği ticari tüzel kişiliklerin bilgileri de Ticaret Bakanlığı’ndan gelen bilgiler doğrultusunda E-Tebligat adresleri PTT tarafından toplu olarak açılacak ve Bakanlık tarafından hesaplarla ilgili duyuru yapılmasına müteakip, hesap sahiplerince E-Tebligat hesapların aktif hale getirilmesi ile tebligat iletileri söz konusu adreslere iletilmeye başlanacağı PTT tarafından duyurulmuştur.

Yapılan açıklamada; “Sosyal medya ve bazı yayın organlarında belirtildiği gibi 31 Ocak 2019’a kadar tebligat hesaplarının açtırılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu hesaplar Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi toplu olarak oluşturulacak olup herhangi bir PTT Merkezi veya Şubelerine başvuru yapılmasına gerek yoktur. Bu nedenle 31 Ocak’a kadar PTT Merkez ve gişelerinden hesapların açılması gerektiğine dair duyum ve yönlendirmelere itibar edilmemelidir.” Yönünde bilgi verilirken, Elektronik Tebligat Adresleri adres sahiplerince aktif edilene kadar, tebligat elektronik yolla değil PTT tarafından fiziksel yolla sahiplerine iletilmeye devam edileceği belirtilmiştir.

Tüm üyelerimizin dikkatine önemle sunar, konuyu takip etmelerini rica ederiz.

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 22.04.2019 tarihinde yazdırılmıştır.