İş Kazası ve Meslek Hastalığı Provizyonu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza gelen yazıda, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen; 21.11.2017 tarihli 57017886-204.99-E.5857497 sayılı yazıda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 14 üncü maddesinde;

– işverenin, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını ise öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü,

– sağlık hizmeti sunucularının kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendiren sağlık hizmeti sunucularının ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün, içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmekle yükümlü kılındığı, anılan Kanunun 26 ncı maddesinde ise söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere idari para cezası uygulanacağı öngörüldüğü, uygulanacak idari para cezası miktarının da işyerinde çalışan sigortalı sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına göre farklılaştırıldığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen iş kazası ve meslek hastalıkları provizyonlarının, işverenlerin İş Kazası ve Meslek Hastalığı e-Bildirim uygulaması üzerinden https://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do linkinden görüntülenmesi hususunda program çalışmalarının tamamlandığı, söz konusu iş kazası ve meslek hastalıkları provizyonlarının iş kazası ve meslek hastalığı bildirim ekranlarından her işverenin kendi sigortalılarını görüntülemesinin sağlandığı belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 21.07.2024 tarihinde yazdırılmıştır.