GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ (GTS) TEBLİĞİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gelen yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları bir yazıya atfen, ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği'ni tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konsey Kararı gereğince GTS Rejimi'nin (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) ülkemiz tarafından üstlenilerek belirli ülkelere tek taraflı olarak taviz verildiği belirtilmektedir. Ayrıca, İthalat Tebliği'nin (İthalat:2016/1) ilgili maddesi gereği Ekonomi Bakanlığı'nın GTS uygulamasında değişiklik yapma imkânı bulunduğu ifade edilmiştir.

Yazıda, 19 Mart 2016 tarihli ve 29658 sayılı Resmi Gazete'de “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Çalışmalarına ilişkin Tebliğ (İthalat:2016/2)”nin yayımlanmış olduğu, bu kapsamda GTS ülkelerine tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizlerinin ülkemiz tarafından gözden geçirileceği vurgulanmıştır.

Yazıda, anılan Tebliğ ekinde yer verilen ülkelerden ve bu ülkelerin karşısındaki sektörlerden yapılacak ithalatta, uluslararası yükümlülüklerimiz ve ülkemizin ekonomik çıkarları göz önüne alınarak, ilgili sektörlerdeki yerli üreticilerimizin, tek taraflı tanınan tavizlerden olumsuz etkilenip etkilenmediklerinin tespiti ve gerekli ise ülke ve sektörlerin tercihli rejim kapsamı dışına alınıp alınmaması hususlarında çalışmalar yapılacağı ifade edilmiştir.

Yazıda devamla, yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere Tebliğin yayını tarihinden itibaren 30 gün içinde firmaların değerlendirmelerini Ekonomi Bakanlığına iletmesinin mümkün bulunduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda,  konu hakkında görüş ve taleplerin tebliğde belirtilen gts@ekonomi.gov.tr elektronik posta adresine 18.04.2016 tarihine kadar iletilmesi gerekmektedir.
https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 21.07.2024 tarihinde yazdırılmıştır.