BODTO Haberleri
SEÇİM YETKİ BELGESİ BİLGİLENDİRMESİ
Değerli Üyelerimiz,
29.09.2022 18:05

02 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleşecek olan Bodrum Ticaret Odası Organ seçimlerinde seçme hakkı bulunan üyelerimize önemli bir bilgilendirme yapılması ihtiyacı doğmuştur.

“TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” kapsamında oy kullanma hakkı olan işletmelerde yetkililer oy kullanma haklarını başkaca kişi ve kişilere devredemezler ve vekaleten oy kullanımı mümkün değildir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından her işletme temsil ve ilzama yetkili kişilerinin kontrolü yapılarak seçim yetki belgesi verilmektedir.

 

Seçme ve seçilme yeterlilikleri;

a)Seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olmak,

b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla on sekiz yaşını doldurmuş olmak,

c) Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için, ana sözleşmeye uygun şekilde temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkilendirilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmak,

d) Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,

e) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak gerekir.

Ayrıca,

a) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

b) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin yöneticisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması şarttır. Bu fıkra kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.

d) Üye şirketin münfesih olması halinde, üyeliği kendiliğinden sona erdiğinden oda ve borsa organ seçimlerinde oy kullanamaz.