Duyuru Arşivi
İLAN VE REKLAM VERGİSİ BEYAN DÖNEMİ
Değerli Üyelerimiz,
25.01.2022 15:59

Malumlarınız olduğu üzere, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Verginin tarhı ve ödenmesi başlıklı 16 ncı maddesinde “ Vergiye tabi ilan ve reklamlarda, ilan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından, ilan ve reklam işinin mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ilan ve reklam işini yapanlarca ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk ettirilir. Beyannameler vergi tarifesinin 1,2,3,4,5 ve 6 ncı bentlerinde yazılı ilan ve reklamlarda bunların yayınlandığı, dağıtıldığı veya teşhir edildiği mahallin belediyesine verilir. İlan ve Reklam Vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Şu kadar ki belediye meclisleri vergi tarifesinin 1,2 ve 4’üncü bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde iki eşit taksitte almaya yetkilidirler. İlan ve Reklam Vergisinin ödendiğinin belgelendirilmesi yönünden ilgili belediyeler gerekli usulleri ihdas edebilirler” denilmektedir.

Vergi Usul Kanunu’nun Mükellef ve vergi sorumlusu 8 inci maddesinde “ Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisi vergi borcu terettübeden gerçek veya tüzel kişidir. Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir. Vergi kanunlarıyla kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna mütaallik özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz. Bu kanunun müteakip maddelerinde geçen “mükellef” tabiri vergi sorumlularına da şamildir” hükmü yer almaktadır. Kanun hükmü gereğince mükellefler reklam unsurları ile ilgili, reklam unsurunu asarken, çıkartırken ya da değişiklik yaptıkları zaman ve reklam unsurlarının ne kadar asılı kalacağı konusunda ilgili belediyeye beyan vermekle yükümlüdürler.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 02.10.1990 gün ve 40923 sayılı genelgesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 14.09.2020 tarih 14399437-622.02-E.192432 sayılı görüş yazısında “ilan ve reklam vergilerinde yapılan beyan esas alınarak, süreklilik arz eden ilan ve reklamlar için ayrıca yeniden beyanname verilmeksizin (değişiklik beyanları hariç) her yılın Ocak ayı itibariyle tarh ve tahakkuk ettirilmesi ve bu süre içerisinde de ödenmesi gerekmektedir” denilmektedir.

 

Sonuç olarak, beyanname verilmemesi, verginin ödenmemesi durumunda cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalınmaması amacıyla 2022 yılı Ocak ayı bitimine kadar (31.01.2022’ye kadar) Muğla Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğü’ne veya Muğla Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde yer alan e-beyan linkinden beyan oluşturmaları gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.