BODTO Haberleri
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ DUYURUSU
Değerli Üyelerimiz,
24.12.2020 14:56

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) 14. Etap Tebliği 21.11.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Program kapsamında yapılacak yatırımlara 1.500.000 TL'ye kadar hibe proje bütçesinin % 50'si oranında hibe desteği verilecek.

Program Detayları:

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımların Uygulama Rehberin yayımından itibaren 90 (Doksan) gün başvuru süresi tanınacak ve belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi elektronik ağ üzerinden yapılacaktır. Başvurunun tamamlanması için başvuru tarihi bitiminden sonraki beş iş günü içinde girişi yapılan başvuru dosyasının ekleri ile birlikte İl Müdürlüğümüze elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru tarihinin bitiminden sonra on-line olarak girişi yapılan hiçbir belgede ve/veya dokümanda düzeltme yapılmayacak ve eksik belge ve/veya doküman tamamlatılmayacaktır.

Yatırım Konuları:

  • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)
  • Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri
  • Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)
  • Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,
  • Aşağıda başlıklar halinde belirtilen, Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;

1-Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları

2-Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları 

3-Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları 

4- Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)

5-Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları

6-Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)

7-Kanatlı Kesimhane Yatırımları

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Kimler Başvurabilir?

Bakanlığın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir. Belirtilen tüzel kişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.

Proje Limitleri ve Sağlanacak Hibe Tutarı           

Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı;

  • Yeni Yatırımlar İçin                                            : 3.000.000-TL
  • Tamamlama Yatırımları İçin                               : 2.000.000-TL
  • Kapasite Artırımı Yatırımları İçin                          : 1.500.000-TL
  • Teknoloji Yenileme/Modernizasyon Yatırımları İçin : 1.500.000-TL

Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen hibeye esas proje tutarının azami % 50’si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir. Hibeye esas proje tutarı 250.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.

Daha Fazla Bilgi İçin:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201121-4.htm

Bilgi notu için tıklayınız.