Yerel Yönetim Sistemleri

Yerel Yönetim Sistemleri  

Bodrum Ticaret Odamız bugünkü noktaya ulaşmak için son on yıldır “ BODTO Entegre Yönetim Sistemini” kurmuş, TOBB akreditasyon gereklerini yerine getirmiş ve yönetişim kavramı içinde iç ve dış paydaşlarla birlikte süreç yönetimini hayata geçirmiş yöresindeki İLK ve TEK kuruluş olmuştur. Ancak Bodrum Ticaret Odası kurumsallaşmanın temelleriyle ilgili bu özellikleri ile bölgesinde tek kalmanın yeterli olmadığının da farkındadır ve tüm dış paydaşlarıyla bu özelliklerini,  temel değerlerine bağlı kalarak paylaşmak istemektedir.

 

Değişim Nedir?


Unutulmamalıdır ki canlılar gibi kurum ve kuruluşların da bir yaşam eğrisi vardır. Onlar da doğar, gelişir ve ölürler. Yaşamak için hayatın her aşamasında GELİŞMEYE ihtiyaç vardır. DEĞİŞİM ise, çevre sürekli değiştiğinden gelişmenin doğal sonucu olarak ayakta kalabilmek için sürekliliği olan bir olgu olarak karşımıza çıkar. Küreselleşme kavramı değişimi hızlandıran nedenlerden biri olup kuruluşlar için en çok kazanç, en az maliyet ve en iyi performansın önde olduğu değerler bütünü olup kamu kurum ve kuruluşları için ise bu değerlere hizmet kalitesini de eklemek gerekir.

Günümüzde değişim karşısında hazırlıksız yakalanmayı önleyen önleyici yaklaşım ise değişimin yönünü önceden gören, ona karşı önlem alan bir yönetim anlayışı olup bu da TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ"nin dolayısıyla KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ oluşturmanın temelinde yatan felsefedir. Bu yaklaşımın bir kuruluşta benimsenmesi köklü bir değişimi gerektirir ki bu da ancak EĞİTİM ile mümkündür.

 

Yerel Yönetim Sistemleri Nedir?

 

Yerel Yönetim Sistemleri Belediyelerin Temel Birimleri olan Daire Başkanlıkları ve/veya Müdürlükleri ile çalışanlarından oluşan İÇ SÜREÇLER ve aşağıda bazıları verilen DIŞ SÜREÇLER" den oluşur. Bunların tümü ISO 9001:2015 KYS Dokümantasyonu ile bütünleşik dokümante edilmeli; ilgili süreç ve alt süreç yönetimleri oluşturularak uygulamalara geçilmelidir.

1.     Kalite Yönetim Sistemleri Modülü,

2.     Stratejik Planlama ve Performans Değerlendirme Modülü,

3.     Yerel Gündem 21 Modülü,

4.     Katılımcı Platformlar Oluşturma Modülü ve diğerleri. Alt süreçler ise:

·                     Kent Konseyi, Çalışma Grupları, Kadın Meclisleri, Gençlik Meclisleri, Özel İlgi Grupları, Mahalle Ölçeğinde Katılım Süreçleri, Koordinasyon ve Destek Alt Süreçleri ve benzerleri.

 

Kalite Yönetim Sistemleri Modülü

Dokümantasyon projesine bir eğitim dönemiyle başlanmalıdır. Eğitim başlıkları esnek olmakla birlikte Temel Kalite Kavramları, Standartlar, Maddesel Analiz, Hata Modu Etkileri Analizi, Proje Yönetimi, İletişim, Liderlik, Motivasyon, Halkla İlişkiler, Çevre Sağlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği, Hijyen vb. konular olarak sayılabilir. Sonrasında  *Kalite Yönetim Temsilcisi ve Kalite Kurulu” seçilerek dokümantasyon çalışmalarına geçilmeli veya var olan dokümantasyon revize edilmelidir.

 

Stratejik Planlama Ve Performans Değerlendirme Modülü

Bu çalışmada Devlet Planlama Teşkilatı tarafınca hazırlanmış “ Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu” temel alınarak 24.12.2004 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan 5272 Belediye Kanunu gerekleri yerine getirilir. Bu Plan, ulusal ve yerel araştırmaların sonuçları ile yerelde iç ve dış paydaşların yapacakları çalıştaylar, SWOT ve pest analizleri. paydaş analizleri gibi bir dizi çalışmanın sonucunda doğru veri tabanlarının kullanılıp geleceğin beş yıllık gelişme alanlarının belirlendiği dokümandır. Performans Değerlendirme ise iki farklı yönden ele alınabilir. Stratejik Plan"ın gerçekleştirilme oranı bu yönlerden bir tanesidir. Ek olarak, yerel yönetim çalışanlarının kişisel performansları da ölçülmelidir.

 

Yerel Gündem 21 Modülü                    

 

1992 yılında yapılan Rio Zirvesi"nde Birleşmiş Milletler Topluluğu, 21. yy." da uygulanacak bir küresel program hazırladı ve adını Gündem 21 olarak belirledi. Temel hedef olarak “SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KAVRAMI” seçilmiştir. Sürdürülebilir kalkınma, bugünün gereksinim ve beklentilerini, gelecek kuşakların kendi gereksinimlerini ve beklentilerini karşılama olanaklarını tehlikeye atmaksızın karşılamaktır.

 

Katılımcı Platformlar Oluşturma Modülü

Kent Konseyi, meclis ve diğer grupların gerekliliği, fonksiyonu, tüzel kişiliği, yürütme kurulu ve diğer üyelerin kimlerden oluşacağı, tüzüğünün içeriği, hazırlanış şekli ve onayı, süreç içindeki konumu, yaptırım gücü,  başkanlığının kim tarafından yürütüleceği konularında dokümantasyon oluşturulacak birimlerdir. Bu dokümantasyon ISO 9001 KYS Dokümantasyonu ile bütünleşik hazırlanmalı ve BELEDİYELERİN STRATEJİK PLANI içinde yer almalıdır. Ayrıca Koordinasyon ve Destek Birimleri oluşturularak prosedürlerinin hazırlanması gerekir.

 

Saygı ve Sevgilerimle

 

Prof. Dr. Fuat ÖNDER

Genel Sekreter

 

Yazar: Prof. Dr. Fuat Önder
https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 22.10.2020 tarihinde yazdırılmıştır.