L.T.D. Kuruluş

Kuruluş işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 
MERSİS ÜZERİNDEN İŞLEMLERİN BAŞLADIĞI TARİH VE SONRASINDA MERSİS SİSTEMİ HARİCİNDE DÜZENLENEN VE NOTERDEN ONAYLANMIŞ ANA SÖZLEŞMELER KABUL EDİLMEYECEK VE İŞLEM YAPILMAYACAKTIR. 

KURULUŞ


Limited Şirket Kuruluşlarının tescilinde ilgili kanun hükümlerine göre düzenlenmesi ve müdürlüğümüze ibrası zorunlu evraklar

Şirket kuruluş tescil işlemleri Anasözleşmenin noter tasdikinden itibaren 30 gün içerisinde tescil edilmelidir.

 

Limited şirketler asgari 10.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır.

Ortakların koyacakları sermayenin en az 25.-TL. veya bunun katları olması lazımdır.

Esas sözleşmenin sermaye maddesi düzenlenirken Sermaye paylarının itibari değeri ile ortağa ait pay adedi de belirtilmelidir.

Ana sözleşmede tüm ortak ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecektir.

TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ticaret unvanının Türkiye genelinde herhangi bir sicil dairesinde tescil edilmiş unvanlardan farklı olması gerekmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı talimatları gereğince; bir şirket unvanının diğer bir şirket unvanından farklı olup olmadığının değerlendirilmesi çekirdek unvanlardan sonra gelen (sektör bazında) bir  kelimenin aynı olmaması esasına göre yapılmaktadır.

Ticaret ünvanlarında noktalama işaretleri ve şekillere yer verilmemelidir

ŞİRKET KURULUŞU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1) Bodrum Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe 1 adet,

2) Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe,

3) MERSİS üzerinden hazırlanmış 3 adet Noter tasdikli ana sözleşme (İmza kontrolü için bir nüshası ıslak imzalı olmalıdır.),

4) Ortakların TC Kimlik Numarası (Yabancı ise Vergi Dairesinden alınacak vergi numarası) belirtilmelidir,

5)Ortak Yabancı uyruklu ise noterden onaylı 2 adet pasaport tercümesi,

6) Ortakların 2 adet vesikalık fotoğrafı,

7) 2 adet şirket müdürünün şirket ünvanı adı altında imza beyanı

8) 2 adet Şirket kuruş bildirim formu  (yabancı ortak var ise 3 adet),

9) Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu’nun 01.01.2018 tarihinden itibaren Ticaret Odası Veznesinden tahsil edilecektir. 

10) Pay bedellerinin kanunda veya anasözleşmede belirtilen en az tutarın ödendiğine ilişkin açılan hesaba para yatıran şirket ortaklarının adı, soyadı / ünvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan tutarın gösterileceği banka mektubu (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde, nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)

11) Kira Kontratı veya Tapu fotokopisi, (Oda kaydı için)

12) Oda kayıt beyannamesi imzalı, kaşeli 1 adet,

13) Şirket ortakları dışından seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

14) Tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi halinde, tüzel kişi adına ve tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde yetkili organ kararı ile tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde ise, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti

Not : 

1) Ana Sözleşmede T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.   

AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİ VE İLGİLİ BELGELER EKLENMELİDİR.
·         Şirket kuruluşunda, sermaye olarak her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu siciline, gemi siciline, trafik siciline, sınai mülkiyet sicili gibi) kayıtlı ise, kuruluşun tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.
 

·          Kurucu ortaklar arasında tüzel kişi var ise temsilci atama kararı (noter onaylı), tüzel ortak için buna ilaveten  şirket ise en son ortaklık ve yetki durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya tasdikli sureti.

 

·         Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri,vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye'de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi

·         Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için; yurt dışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belge

 

·         Şirkete konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu ile mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı veya onaylı suretleri

 

·         Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı aslı

 

·         Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge aslı

·         Pay sahibi olmayan şirket müdürlerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin belge.Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için noter onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.
 
·         Tüzel kişinin şirket müdürü seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına, kendisi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi ortaklar kurulu kararının noter onaylı örneği ile tüzel kişi adına yabancı uyruklu bir gerçek kişi belirlenmesi ve bu yabancı uyruklu gerçek kişinin de Türkiye’de ikamet ediyor olması  halinde, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti
 
·         Şirket Müdürlerinin ortaklar dışından atanan yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge ( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)  
 
·         Yabancı uyruklu tüzel ortak / tüzel yetkili var ise esas mukavelede vergi numarası belirtilmelidir. 
 
·         Tüzel ortak Türk uyruklu fakat ticari ikametgahı Bodrum dışında ise tüzel ortağın kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret sicil numarası /  vergi kimlik numarası ile Mersis numarası esas mukavelede belirtilmelidir.
 
·         Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı
 
·         Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşavirliği izin belgesi ibraz edilmelidir. Yetkilendirilmiş Gümrük müşavirliği şirketlerinde ise ortakların Gümrük müsteşarlığından alınmış  noter onaylı YETKİ BELGESİ ibraz edilmeli
 

·         Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği

Limited Şirket